Sony Xperia E1 - Thông tin pháp lý

background image

Thông tin pháp lý

Sony D2004/D2005

H

ướng dẫn sử dụng này được xuất bản bởi Sony Mobile Communications AB hoặc công ty chi nhánh tại địa

ph

ương mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những cải tiến và thay đổi trong Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in

ấn, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện
b

ởi Sony Mobile Communications AB vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi

s

ẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Thi

ết bị di động của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc chuông. Việc sử

d

ụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới

h

ạn đối với hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony chịu trách nhiệm hoàn toàn về

n

ội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc chuyển tiếp từ thiết bị di động của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung

b

ổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng mục đích sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép.

Sony không b

ảo đảm tính chính xác, tình trạng nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào

ho

ặc bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm

pháp lý nào v

ề việc bạn sử dụng không đúng các nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

H

ướng dẫn sử dụng này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng được các bên thứ ba cung cấp.

Vi

ệc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ này có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó

và ph

ải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua

trang web c

ủa bên thứ ba, vui lòng xem xét trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư

được áp dụng của trang web đó. Sony không chứng nhận hoặc bảo đảm khả năng sử dụng hoặc hoạt động
c

ủa bất cứ trang web hoặc dịch vụ nào được cung cấp của bên thứ ba.

Sony là nhãn hi

ệu của Sony Corporation. Android là nhãn hiệu của Google Inc. Tất cả tên sản phẩm và tên

công ty

được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

B

ất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

www.sonymobile.com

để biết thêm thông tin.

T

ất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

S

ản phẩm này được bảo vệ bằng một số quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft. Nghiêm cấm sử dụng hay phân

ph

ối công nghệ bên ngoài sản phẩm này mà không có giấy phép của Microsoft.

Ch

ủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số Windows Media (WMDRM) để bảo vệ

tài s

ản trí tuệ của họ bao gồm bản quyền. Thiết bị này sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập nội dung được

b

ảo vệ WMDRM. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu

Microsoft thu h

ồi khả năng sử dụng WMDRM của phần mềm để phát hoặc sao chép nội dung được bảo vệ.

Vi

ệc thu hồi không ảnh hưởng đến nội dung không được bảo vệ. Khi tải về các giấy phép cho nội dung được

b

ảo vệ, bạn đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi cùng với giấy phép. Chủ sở hữu nội dung

có th

ể yêu cầu bạn nâng cấp WMDRM để truy cập nội dung của họ. Nếu từ chối nâng cấp, bạn sẽ không truy

c

ập được nội dung có yêu cầu nâng cấp.

S

ản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC

dành cho khách hàng s

ử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn

MPEG-4 ("video d

ạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng

MPEG-4 ho

ặc AVC mà đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/

ho

ặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC.

B

ất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc hàm ý cho phép. Các thông tin bổ sung bao

g

ồm thông tin liên quan đến việc sử dụng mang tính quảng cáo, nội bộ và thương mại cũng như việc cấp giấy

phép có th

ể có được từ MPEG LA, L.L.C. Xem tại http://www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG

Layer-3

được cấp giấy phép từ Fraunhofer IIS và Thomson.

SONY MOBILE S

Ẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐÈ DỮ

LI

ỆU CÁ NHÂN NÀO HOẶC CÁC TẬP TIN LƯU TRỮ TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN (BAO GỒM NHƯNG

KHÔNG GI

ỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH) PHÁT SINH TỪ VIỆC CẬP NHẬT THIẾT BỊ CỦA

B

ẠN BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY CŨNG

106

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

NH

Ư PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CHỈ DẪN VÀ MẸO NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG PHẦN

PH

Ụ “PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN DANH BẠ” VÀ “LƯU DỮ LIỆU” CỦA TÀI LIỆU NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG

H

ỢP, SONY MOBILE HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH

NHI

ỆM CHO BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG (BẤT

K

Ể LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẨN HOẶC

NGUYÊN NHÂN KHÁC) V

ƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA

MÌNH.

107

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.