Sony Xperia E1 - Tờ Thông tin quan trọng

background image

ờ Thông tin quan trọng

Tr

ước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc tờ Thông tin quan trọng được cung cấp trong

h

ướng dẫn Cài đặt có trong thiết bị của bạn hoặc trong hộp.

Cách truy c

ập hướng dẫn cài đặt bằng tay

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt > Hướng dẫn cài đặt.

Các gi