Sony Xperia E1 - Biểu tượng trên thanh trạng thái

background image

ểu tượng trên thanh trạng thái

Bi

ểu tượng trạng thái

C

ường độ tín hiệu

Không có tín hi

ệu

Chuy

ển vùng quốc tế

Có GPRS

Có EDGE

Có 3G

Có m

ạng dữ liệu di động

G

ửi và tải xuống dữ liệu GPRS

G

ửi và tải xuống dữ liệu EDGE

G

ửi và tải xuống dữ liệu 3G

G

ửi và tải xuống dữ liệu di động

Tình tr

ạng pin

Pin

đang sạc

Đã kích hoạt chế độ STAMINA

Đã kích hoạt chế độ máy bay

Đã bật chức năng Bluetooth®

Ch

ưa lắp thẻ SIM

Micrô

đã được tắt

Loa

đang bật

20

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Ch

ế độ im lặng

Ch

ế độ rung

Đã đặt báo thức

Đã bật GPS

Quá trình

đồng bộ hóa đang diễn ra

S

ự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa

Tu

ỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, mạng và/hoặc khu vực của bạn, các chức năng hoặc dịch

v

ụ mà một số biểu tượng đại diện trong danh sách này có thể không khả dụng.

Bi

ểu tượng thông báo

Các bi

ểu tượng thông báo sau đây có thể xuất hiện trên màn hình của bạn:

Email m

ới

Tin nh

ắn SMS hoặc MMS mới

Th

ư thoại mới

S

ự kiện lịch sắp đến

Đang phát bài hát

Thi

ết bị được kết nối với máy tính bằng cáp USB

Tin nh

ắn cảnh báo

Thông báo l

ỗi

Cu

ộc gọi nhỡ

Cu

ộc gọi đang diễn ra

Cu

ộc gọi giữ

Tính n

ăng chuyển cuộc gọi đã được bật

K

ết nối Wi-Fi® đã được bật và hiện có các mạng không dây có thể sử dụng

được

Các b

ản cập nhật phần mềm có sẵn

T

ải xuống dữ liệu

T

ải lên dữ liệu

Thông báo khác (ch

ưa hiển thị)

T