Sony Xperia E1 - Menu màn hình chủ “WALKMAN”

background image

Menu màn hình ch

ủ “WALKMAN”

Menu màn hình ch

ủ “WALKMAN” cung cấp cho bạn tổng quan về tất cả các bài hát

trên thi

ết bị của bạn cũng như các bài hát có trên Music Unlimited. Từ đây bạn có thể

qu

ản lý album và danh sách nhạc của mình, tạo phím tắt và sắp xếp nhạc theo tâm

tr

ạng và nhịp điệu bằng kênh SensMe™.

62

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Tr

ở về màn hình chủ “WALKMAN”

2

Duy

ệt nhạc theo ca sĩ

3

Duy

ệt nhạc theo album

4

Duy

ệt nhạc theo bài hát

5

Duy

ệt tất cả danh sách nhạc

6

B

ản phát hành mới (do Music Unlimited cung cấp)

7

Bi

ểu đồ (do Music Unlimited cung cấp)

8

Danh sách nh

ạc nổi bật (do Music Unlimited cung cấp)

9

Thu th

ập các liên kết đến nhạc và nội dung liên quan mà bạn và bạn bè đã chia sẻ bằng các dịch vụ

tr

ực tuyến

10

Qu

ản lý và sửa nhạc bằng kênh Music Unlimited

Sony Entertainment Network v

ới Video Unlimited và Music Unlimited hiện chưa có sẵn ở mọi

th

ị trường. Yêu cầu đăng ký riêng. Áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Để mở menu màn hình chủ “WALKMAN”

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

N

ếu màn hình chủ “WALKMAN” không hiển thị, hãy nhấn , sau đó kéo cạnh

trái c

ủa màn hình chủ “WALKMAN” sang phải. Nếu màn hình chủ “WALKMAN”

hi

ển thị, hãy kéo cạnh trái của màn hình chủ “WALKMAN” sang phải.

Cách tr

ở về màn hình chủ “WALKMAN”

Khi menu màn hình ch

ủ “WALKMAN” đang mở, nhấn Trang chủ.

Khi menu màn hình ch

ủ “WALKMAN” đang mở, nhấn vào màn hình ở bên phải

menu.

Cách c

ập nhật nhạc với thông tin mới nhất

1

T

ừ màn hình chủ “WALKMAN”, nhấn .

2

Nh

ấn Tải về thông tin nhạc > Bắt đầu. Thiết bị của bạn sẽ tìm kiếm trực tuyến

và t

ải về ảnh bìa album và thông tin bài hát mới nhất hiện có cho nhạc của bạn.

Ứng dụng kênh SensMe™ sẽ được bật sau khi bạn tải về thông tin nhạc.

Cách b

ật ứng dụng kênh SensMe™

T

ừ màn hình chủ “WALKMAN”, bấm , sau đó nhấn Tải về thông tin nhạc >

B

ắt đầu.

Ứng dụng này đòi hỏi phải có kết nối mạng Wi-Fi® hoặc kết nối di động.

63

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa bài hát

1

T

ừ màn hình chủ “WALKMAN”, duyệt tới bài hát mà bạn muốn xóa.

2

Ch

ạm và giữ tựa đề bài hát, sau đó nhấn Xoá từ danh sách hiển thị.

3

Nh

ấn lại Xoá để xác nhận.

B

ạn cũng có thể xóa các album theo cách này.

Danh sách nh

ạc

Trên màn hình ch

ủ “WALKMAN”, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình

t

ừ nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

Cách t

ạo danh sách nhạc của riêng bạn

1

T

ừ màn hình chủ “WALKMAN”, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà

b

ạn muốn thêm vào danh sách nhạc.

2

Trong menu m

ở ra, nhấn Thêm vào > Tạo danh sách nhạc mới.

3

Nh

ập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.

B

ạn cũng có thể nhấn vào ảnh bìa album rồi nhấn để tạo danh sách nhạc mới.

Cách phát danh sách nh

ạc của riêng bạn

1

M

ở menu màn hình chủ “WALKMAN”, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Trong Danh sách nh

ạc, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.

3

N

ếu bạn chỉ muốn phát một bài hát trong danh sách nhạc, hãy nhấn vào tên bài

hát

đó. Nếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn Phát ng.nhiên tất cả.

Cách thêm bài hát vào danh sách nh

ạc

1

T

ừ màn hình chủ “WALKMAN”, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn

thêm vào danh sách nh

ạc.

2

Ch

ạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào.

3

Nh

ấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó

vào. Album ho

ặc bài hát sẽ được thêm vào danh sách nhạc.

Cách xóa m

ột bài hát khỏi danh sách nhạc

1

Trong danh sách nh

ạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.

2

Nh

ấn Xoá khỏi danh sách nhạc từ danh sách hiển thị.

Cách xóa danh sách nh

ạc

1

M