Sony Xperia E1 - Nhạc

background image

Nh

ấn để đi tới bài hát trước đó trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua lại trong bài hát hiện tại

6

Phát ho