Sony Xperia E1 - Đọc và gửi tin nhắn

background image

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng hội thoại, nghĩa là mọi
tin nh

ắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được gom vào một nhóm. Để gửi tin nhắn

đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong thiết bị của mình.
Xem ph

ần Cài đặt Internet và MMS ở trang 24 .

S

ố lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và

ngôn ng

ữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS bao gồm kích thước của các

t

ập tin media được thêm vào cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác

m

ạng của bạn để biết thêm thông tin.

1

Quay l

ại danh sách cuộc trò chuyện

2

Xem tùy ch

ọn

3

Tin nh

ắn đã gửi và nhận

4

Nút g

ửi

5

Đính kèm tập tin

6

Đính kèm địa điểm

7

Đính kèm clip âm thanh

8

Ch

ụp ảnh và đính kèm ảnh đó

9

Đính kèm ảnh chụp đã lưu trên thiết bị

10

Tr

ường văn bản

Cách so

ạn và gửi tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn .

3

Nh

ập tên người nhận hoặc số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác mà bạn đã

l

ưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách xuất hiện. Nếu người nhận

không

được liệt kê là một địa chỉ liên hệ, nhập thủ công số điện thoại của người

nh

ận.

4

Nh

ấn Soạn tin nhắn sau đó nhập nội dung tin nhắn văn bản.

5

N

ếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, nhấn và chọn một tùy chọn.

6

Để gửi tin nhắn, nhấn Gửi.

N

ếu bạn thoát ra khỏi tin nhắn trước khi gửi đi thì nó sẽ được lưu lại thành tin nháp. Cuộc trò

chuy

ện sẽ được thêm nhãn bằng từ Nháp:.

53

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

đọc tin nhắn đã nhận

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

N

ếu tin nhắn chưa được tải về, nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải tin

nh

ắn về.

T

ất cả các tin nhắn đã nhận theo mặc định sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

Cách tr

ả lời tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn đó.

3

Nh

ập trả lời và nhấn Gửi.

Cách g

ửi chuyển tiếp tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp.

3

Ch

ạm và giữ tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp

tin nh

ắn.

4

Nh

ập tên người nhận hoặc số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác mà bạn đã

l

ưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách xuất hiện. Nếu người nhận

không

được liệt kê là một địa chỉ liên hệ, nhập thủ công số điện thoại của người

nh

ận.

5

S

ửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn Gửi.

Cách l

ưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.

3

N

ếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải

tin nh

ắn về.

4

Ch

ạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.

S