Sony Xperia E1 - Báo thức và đồng hồ

background image

ức và đồng hồ

B

ạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng âm bất kỳ được lưu trong thiết bị

làm âm báo th

ức. Báo thức không kêu nếu thiết bị của bạn đang tắt. Nhưng báo thức

kêu khi thi

ết bị của bạn được cài ở chế độ im lặng.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định đạng bạn chọn cho cài đặt
th

ời gian chung, chẳng hạn như 12 giờ hoặc 24 giờ.

1

Truy c

ập màn hình chủ của báo thức

2

Xem

đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt

3

Truy c

ập chức năng đồng hồ bấm giờ

4

Truy c

ập chức năng bộ đếm giờ

5

M

ở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ

6

B

ật hoặc tắt báo thức

96

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

7

Xem tùy ch

ọn

8

Thêm báo th

ức mới

Cách cài m

ột báo thức mới

1

T

ừ Màn hình Chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Báo thức và đồng hồ.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ấn Thời gian và điều chỉnh thời gian bằng cách cuộn lên và xuống.

5

Nh

ấn Đặt.

6

N

ếu muốn, hãy chỉnh sửa cài đặt báo thức khác.

7

Nh

ấn Xong.

Cách báo l

ại khi báo thức kêu

Nh

ấn Báo lại.

Cách t

ắt báo thức khi báo thức kêu

Tr

ượt sang bên phải.

Cách s

ửa báo thức hiện có

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn

s

ửa.

2

Th

ực hiện các thay đổi bạn muốn.

3

Nh

ấn Xong.

Cách b

ật hoặc tắt báo thức

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức

sang v

ị trí bật hoặc tắt.

Cách xóa báo th

ức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn

xóa.

2

Nh

ấn Xoá báo thức, sau đó nhấn .

Cách cài nh

ạc chuông cho báo thức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn

s

ửa.

2

Nh

ấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn hoặc nhấn

để chọn từ các tập

tin âm nh

ạc của bạn.

3

Nh

ấn Xong hai lần.

Cách cài báo th

ức lặp lại

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn

s

ửa.

2

Nh

ấn Lặp lại.

3

Ch

ọn các hộp kiểm cho ngày mong muốn, sau đó nhấn OK.

4

Nh

ấn Xong.

Cách kích ho

ạt chức năng báo thức rung

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn

s

ửa.

2

Ch

ọn hộp kiểm Rung.

3

Nh

ấn Xong.

Cách

đặt báo thức kêu khi thiết bị ở chế độ im lặng

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn

s

ửa.

2

Ch

ọn hộp kiểm Báo thức ở c.độ im lặng, sau đó nhấn Xong.

97

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

H