Sony Xperia E1 - Công cụ máy tính

background image

ụ máy tính

Xperia™ Companion kh

ả dụng để giúp bạn kết nối thiết bị của mình với máy tính và

qu

ản lý nội dung như máy ảnh và nội dung đa phương tiện, duyệt tập tin trên thiết bị

c

ủa bạn cũng như quản lý phần mềm của thiết bị của bạn.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion là ph

ần mềm máy tính với bộ sưu tập các công cụ và ứng dụng

mà b

ạn có thể dùng khi kết nối thiết bị với máy tính. Với Xperia™ Companion, bạn có

th

ể:

C

ập nhật hoặc sửa chữa phần mềm thiết bị của bạn.

Chuy

ển nội dung từ thiết bị cũ bằng Xperia™ Transfer.

Sao l

ưu và phục hồi nội dung trên máy tính của bạn.

Đồng bộ hóa nội dung đa phương tiện – nội dung camera, nhạc và danh sách phát
gi

ữa thiết bị và máy tính của bạn.

Duy

ệt các tập tin trên thiết bị của bạn.

Để dùng Xperia™ Companion, bạn cần có máy tính kết nối Internet đang chạy một
trong các h

ệ điều hành sau:

Microsoft

®

Windows

®

7 tr

ở lên

Mac OS

®

X 10.8 tr

ở lên

Tìm hi

ểu thêm và tải về Xperia™ Companion cho Windows tại

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ho

ặc Xperia™ Companion cho

Mac t

ại http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac .

Qu