Sony Xperia E1 - Tái chế thiết bị

background image

ế thiết bị

B

ạn có một thiết bị cũ vứt lăn lóc quanh nhà? Tại sao không tái chế nó? Bằng cách

này, b

ạn sẽ giúp chúng tôi tái sử dụng các vật liệu và thành phần của thiết bị, và bạn

c

ũng góp phần bảo vệ môi trường! Tìm hiểu thêm về các tùy chọn tái chế trong khu

v

ực của bạn tại địa chỉ www.sonymobile.com/recycle.

105

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Thông tin quan tr

ọng

T