Sony Xperia E1 - Cập nhật thiết bị

background image

ập nhật thiết bị

B

ạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải

ti

ến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập

nh

ật phần mềm, sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các

b

ản cập nhật mới bằng tay.

Cách d

ễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt nó qua mạng không dây từ

thi

ết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để tải về qua mạng

không dây. Khi

đó, bạn cần sử dụng ứng dụng Xperia™ Companion trên máy tính PC

ho

ặc máy tính Apple

®

Mac

®

để cập nhật thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật phần mềm, hãy truy cập
www.sonymobile.com/update.

Không

đủ dung lượng bộ nhớ lưu trữ còn lại có thể ngăn cập nhật. Đảm bảo bạn có đủ dung

l

ượng bộ nhớ lưu trữ trước khi cố gắng cập nhật.

Cách ki

ểm tra phần mềm mới

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật.

3

Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt phần mềm hệ thống mới nhất chưa, nhấn Hệ
th

ống. Để kiểm tra các bản cập nhật cho ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị của

b

ạn, nhấn Bản c.nhật.

C

ập nhật thiết bị qua không dây

S

ử dụng ứng dụng Trung tâm Cập nhật để cập nhật thiết bị qua không dây. Ứng dụng

này x

ử lý cả các bản cập nhật ứng dụng và bản cập nhật hệ thống, đồng thời có thể

h

ỗ trợ tải về các ứng dụng mới được phát triển cho thiết bị của bạn. Các bản cập nhật

mà b

ạn có thể tải về qua mạng di động phụ thuộc vào nhà khai thác của bạn. Bạn nên

s

ử dụng mạng Wi-Fi® thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới nhằm tránh chi

phí l

ưu lượng dữ liệu.

Cách t

ải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật > Hệ thống.

3

Ch

ọn bản cập nhật hệ thống mong muốn, sau đó nhấn .

4

Khi t

ải về xong, nhấn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành

cài

đặt.

98

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách t

ải về và cài đặt các bản cập nhật ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Trung tâm cập nhật > Hệ thống.

3

Để tải về một bản cập nhật ứng dụng cụ thể, hãy chọn bản cập nhật, sau đó
nh

ấn . Để tải về tất cả các bản cập nhật ứng dụng có sẵn, nhấn . Các bản

c

ập nhật sẽ cài đặt tự động sau khi tải về.

C

ập nhật điện thoại bằng máy tính

B

ạn có thể tải về và cài đặt các bản cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình bằng

m

ột máy tính có kết nối Internet. Bạn cần có cáp USB và máy tính PC hoặc Apple

®

Mac

®

đang chạy phần mềm Xperia™ Companion.

N

ếu phần mềm Xperia™ Companion chưa được cài đặt trên máy tính liên quan, hãy kết nối

thi

ết bị vào máy tính bằng cáp USB và làm theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Cách c

ập nhật thiết bị bằng máy tính

1

Đảm bảo phần mềm Xperia™ Companion đã được cài đặt trên PC hoặc máy
Mac

®

c

ủa Apple

®

.

2

S

ử dụng cáp USB, kết nối thiết bị của bạn với máy tính.

3

M

ở Xperia™ Companion, nếu chưa được khởi chạy tự động.

4

Máy tính: N

ếu phát hiện được bản cập nhật phần mềm mới, một cửa sổ bật lên

s

ẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy các bản cập nhật

ph

ần mềm có liên quan.

Khi b

ạn kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB, bạn sẽ được nhắc cài đặt phần mềm

Xperia™ Companion ho

ặc hủy, trừ khi trước đó bạn đã chọn Không hiển thị lại.

S