Sony Xperia E1 - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

ử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nh

ật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhỡ , cuộc gọi đã nhận

và cu

ộc gọi đã quay số .

Cách xem các cu

ộc gọi nhỡ

1

Khi có cu

ộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái

xu

ống dưới.

2

Nh

ấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách g

ọi một số điện thoại từ danh sách cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.Chế độ xem nhật lý cuộc gọi xuất hiện ở phía trên màn

hình.

3

Để gọi trực tiếp một số điện thoại, nhấn vào số điện thoại đó. Để chỉnh sửa số
điện thoại trước khi gọi, chạm và giữ số đó, rồi nhấn Sửa số trước khi gọi.

B

ạn cũng có thể gọi một số điện thoại bằng cách nhấn > Gọi lại.

Cách thêm m

ột số vào liên lạc từ nhật ký cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.Chế độ xem nhật lý cuộc gọi xuất hiện ở phía trên màn

hình.

3

Ch

ạm và giữ số, sau đó nhấn Thêm vào Danh bạ.

4

Nh

ấn vào liên lạc mong muốn, hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

5

Ch

ỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn Đã xong.

42

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

ẩn nhật ký cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

Nh

ấn > Ẩn nhật ký cuộc gọi.

Chuy

ển tiếp cuộc gọi

B

ạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi, ví dụ: đến một số điện thoại khác hoặc đến dịch vụ

tr

ả lời.

Cách chuy

ển cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi.

3

Nh