Sony Xperia E1 - Gọi điện

background image

ọi điện

G

ọi điện

B

ạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng việc bấm số điện thoại theo cách thủ công, bằng

cách nh

ấn số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn số điện thoại trong màn hình nhật ký

cu

ộc gọi. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng quay số thông minh để tìm nhanh các số

điện thoại từ danh bạ và nhật ký cuộc gọi. Để thực hiện cuộc gọi điện video, bạn có
th

ể sử dụng ứng dụng trò chuyện video và nhắn tin nhanh của Hangouts™ trên thiết

b

ị của mình. Xem Nhắn tin nhanh và trò chuyện video trên trang 55 .

1

M

ở danh bạ

2

Xem m

ục nhập nhật ký cuộc gọi

3

Xem liên l

ạc yêu thích

4

Xem t

ất cả nhóm liên lạc được lưu vào thiết bị

5

Xóa s

6

Bàn phím quay s

7

Xem thêm tùy ch

ọn

8

Nút g

ọi

9

Ẩn hoặc hiển thị trình quay số

Cách th

ực hiện cuộc gọi quay số

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

Nh

ập số điện thoại người nhận và nhấn .

Cách g

ọi điện bằng quay số thông minh

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

S

ử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên lạc

b

ạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc chữ số, máy sẽ hiển thị một

danh sách các n

ội dung trùng khớp có thể có.

4

Nh

ấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

40

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách th

ực hiện cuộc gọi quốc tế

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Điện thoại.

3

Ch

ạm và giữ 0 cho đến khi dấu “+” hiển thị.

4

Nh

ập mã quốc gia, mã vùng (không cần nhập các số 0 đầu) và số điện thoại,

sau

đó nhấn .

Hi

ển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

B

ạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận

cu

ộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hi

ển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Cài đặt bổ sung > Số người gọi.

Nh