Sony Xperia E1 - Thêm và sửa liên lạc

background image

ửa liên lạc

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa rồi nhấn .

3

S

ửa thông tin mong muốn.

4

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

M

ột số dịch vụ đồng bộ hoá không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách liên k

ết một hình ảnh với một liên lạc

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấn .

3

Nh

ấn

và ch

ọn cách mong muốn để thêm hình ảnh vào liên lạc.

4

Khi b

ạn đã thêm hình ảnh, nhấn Đã xong.

B

ạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào liên lạc trực tiếp từ ứng dụng Album.

Cách cá nhân hóa nh

ạc chuông cho liên lạc

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn > Đặt nhạc chuông.

4

Ch

ọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn để chọn một tập tin nhạc đã lưu

vào thi

ết bị của bạn, sau đó nhấn Đã xong.

5

Nh

ấn Đã xong.

Cách xoá danh b

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Ch

ạm và giữ liên lạc mà bạn muốn xoá.

3

Để xoá tất cả liên lạc, nhấn vào mũi tên hướng xuống để mở menu thả xuống,
sau

đó chọn Chọn hết.

4

Nh

ấn , sau đó nhấn Xoá.

48

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ch

ỉnh sửa thông tin liên lạc về bản thân

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn Tôi, sau đó nhấn .

3

Nh

ập thông tin mới và lưu các thay đổi nếu muốn.

4

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

Cách t

ạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn > Lưu.

3

Ch

ọn liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

S

ửa thông tin liên lạc và nhấn Đã xong.

B