Sony Xperia E1 - Gửi thông tin của liên lạc

background image

ửi thông tin của liên lạc

Cách g

ửi danh thiếp

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn Tôi.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Gửi liên lạc > OK.

4

Ch

ọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Cách g

ửi một liên lạc

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn vào liên lạc có các chi tiết bạn muốn gửi.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Gửi liên lạc > OK.

4

Ch

ọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Cách g

ửi một vài liên lạc cùng một lúc

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

B

ấm , sau đó nhấn Chọn một vài l.lạc.

3

Đánh dấu chọn các liên lạc bạn muốn gửi, hoặc chọn tất cả nếu bạn muốn gửi
đi toàn bộ danh bạ.

4

Nh

ấn , sau đó chọn phương thức truyền tải hiện có và theo các chỉ dẫn trên

màn hình.

Tránh các m