Sony Xperia E1 - Cài đặt camera chung

background image

đặt camera chung

T

ổng quan về cài đặt chế độ chụp

T

ự động cao cấp

T

ối ưu hóa cài đặt của bạn để phù hợp với bất cứ cảnh chụp nào.

Th

ủ công

Điều chỉnh cài đặt camera theo cách thủ công.

Ch

ụp mờ phông nền

Làm m

ờ nền của ảnh chụp để làm cho đối tượng sắc nét hơn so với nền.

Hi

ệu ứng AR

Ch

ụp ảnh với các cảnh chụp và nhân vật ảo.

71

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Hi

ệu ứng sáng tạo

Áp d

ụng hiệu ứng cho ảnh chụp hoặc video.

Timeshift burst
Tìm

ảnh chụp đẹp nhất từ các ảnh chụp liên tục.

Social live
Phát video tr

ực tiếp trên Facebook™.

Quét Toàn c

ảnh

S

ử dụng cài đặt này để chụp ảnh góc rộng, toàn cảnh. Chỉ cần nhấn vào màn hình và di chuyển

camera

ổn định từ bên này sang bên kia.

Tút l

ại ảnh chân dung

Ch

ụp ảnh với các kiểu chân dung thời gian thực.

Info-eye™

Ứng dụng Info-eye™ giúp bạn tìm kiếm thông tin về những thứ xung quanh bạn bằng
kính ng

ắm camera. Ví dụ, bạn có thể chụp một bức ảnh của một điểm mốc và nhận

thông tin v

ề nó ngay trên màn hình của bạn. Hoặc bạn có thể chụp ảnh một quyển

sách ho

ặc quét mã QR Code và nhận những thông tin cơ bản về chúng ngay tức thì.

Info-eye™ ch

ỉ có thể nhận biết những điểm mốc hoặc đối tượng được chọn.

Hi

ệu ứng AR

B

ạn có thể áp dụng các hiệu ứng AR (tăng cường thực tế ảo) cho các ảnh chụp và

làm chúng trông vui h

ơn. Cài đặt này cho phép bạn tích hợp các cảnh chụp 3D vào

ảnh chụp của mình khi chụp. Chỉ cần chọn cảnh chụp bạn muốn và điều chỉnh vị trí
c

ủa nó trong kính ngắm.

Timeshift burst

Camera s

ẽ chụp liên tục 61 ảnh chụp trong một cửa sổ trong hai giây – một giây

tr

ước và sau khi bạn bấm phím camera. Do vậy bạn có thể quay lại và tìm đúng hình

ảnh hoàn hảo.

Cách s

ử dụng chế độ Timeshift burst

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Để chụp ảnh, hãy bấm phím camera hết mức và sau đó nhả nó ra. Các ảnh đã
ch

ụp sẽ hiển thị ở kiểu xem hình nhỏ.

4

Cu

ộn qua các hình nhỏ và chọn ảnh chụp mà bạn muốn lưu, sau đó nhấn .

Social Live

Social Live là m

ột chế độ chụp camera cho phép bạn truyền phát trực tuyến video

tr

ực tiếp lên trang Facebook™ của bạn. Bạn chỉ cần có kết nối Internet và đăng nhập

vào Facebook™. Các video có th

ể kéo dài lên đến 10 phút.

Cách qu

ảng bá video trực tiếp bằng Social Live

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Đăng nhập vào tài khoản Facebook™ của bạn.

4

Nh

ấn để bắt đầu quảng bá.

5

Để chụp ảnh trong khi quảng bá, hãy nhấn .

6

Để ngừng quảng bá, nhấn .

Kh

ởi chạy nhanh

S

ử dụng cài đặt Khởi chạy nhanh để khởi chạy camera khi màn hình bị khoá.

Ch

ỉ khởi chạy

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, camera chính s

ẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ.

72

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Kh

ởi chạy và chụp

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, camera t

ĩnh sẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ và ảnh sẽ được chụp.

Kh

ởi chạy và quay phim

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, máy quay phim s

ẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ và bắt đầu quay phim.

T

ắt

G

ắn thẻ địa lý

Thêm nhãn vào

ảnh chụp với các chi tiết về nơi bạn chụp.

Ch

ế độ chụp cảm ứng

Xác

định vùng lấy nét, sau đó dùng ngón tay chạm vào màn hình camera. Ảnh sẽ

được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Âm b

ấm máy

Ch

ọn để bật hoặc tắt âm bấm máy khi bạn đang quay phim.

L

ưu trữ dữ liệu

B

ạn có thể chọn lưu các dữ liệu của mình vào một thẻ SD có thể tháo lắp hoặc bộ

nh

ớ trong của thiết bị.

B

ộ nhớ trong

Ảnh chụp và video được lưu lại trên bộ nhớ thiết bị.

Th

ẻ SD

Ảnh chụp và video được lưu lại trên thẻ nhớ SD.

Cân b

ằng trắng

Ch

ức năng này điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng. Biểu tượng cài

đặt cân bằng trắng có trên màn hình camera.

T

ự động

Điều chỉnh cân bằng màu tự động để phù hợp với các điều kiện ánh sáng.

Sáng chói
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ánh sáng ấm, chẳng hạn như dưới bóng đèn.

Hu

ỳnh quang

Điều chỉnh cân bằng màu cho ánh đèn huỳnh quang.

Ánh sáng ngày
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ngoài trời nắng.

Tr

ời nhiều mây

Điều chỉnh cân bằng màu cho trời nhiều mây.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Cài