Sony Xperia E1 - Truy cập cài đặt

background image

ập cài đặt

Xem và thay

đổi cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy

c

ập được từ cả bảng cài đặt Nhanh và màn hình Ứng dụng.

Cách m

ở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt.

Cách m

ở bảng Cài đặt nhanh

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách ch

ọn cài đặt nào sẽ hiển thị trên bảng Cài đặt nhanh

1

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn Chỉnh

s

ửa.

2

Ch

ọn cài đặt nhanh mà bạn muốn hiển thị.

Cách s

ắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

1

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn Chỉnh

s

ửa.

2

Ch

ạm và giữ bên cạnh cài đặt nhanh, sau đó di chuyển đến vị trí mong

mu

ốn.

Âm thanh, nh