Sony Xperia E1 - Đồng bộ hoá với Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Đồng bộ hoá với Microsoft® Exchange ActiveSync®

S

ử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, bạn có thể truy cập thư email,

cu

ộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty trực tiếp trên thiết bị. Sau khi cài đặt, bạn có

th

ể tìm thông tin của mình trong các ứng dụng Email, LịchDanh bạ.

Cách thi

ết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

1

Đảm bảo rằng bạn có các thông tin chi tiết miền và máy chủ do quản trị viên
m

ạng công ty của bạn cung cấp.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

3

Nh

ấn Cài đặt > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync.

4

Nh

ập địa chỉ email công ty và mật khẩu.

5

Nh

ấn Tiếp theo. Thiết bị bắt đầu truy lại thông tin tài khoản của bạn. Nếu xảy

ra l

ỗi, nhập chi tiết miền và máy chủ cho tài khoản của bạn theo cách thủ công

r

ồi nhấn Tiếp theo.

6

Nh

ấn OK để cho phép máy chủ công ty điều khiển thiết bị của bạn.

7

Ch

ọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị như danh bạ và các mục

nh

ập lịch.

8

N

ếu muốn, hãy kích hoạt quản trị viên thiết bị để cho phép máy chủ công ty

ki

ểm soát một số tính năng bảo mật nhất định trên thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn

có th

ể cho phép máy chủ công ty đặt quy tắc mật khẩu và đặt mã hóa lưu trữ.

9

Khi hoàn t

ất thiết lập, nhập tên cho tài khoản công ty.

Khi b

ạn thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài hoản EAS trên máy tính, bạn phải đăng nhập lại

vào tài kho

ản EAS trên thiết bị của bạn.

30

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt của tài khoản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nh

ấn Email, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn Cài đặt và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản

EAS theo ý mu

ốn.

Cách cài kho

ảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nh

ấn Email, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn Cài đặt và chọn một tài khoản EAS.

4

Nh

ấn Tần suất kiểm tra tài khoản > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn

kho

ảng thời gian.

Cách xóa tài kho

ản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt.

2

Trong Tài kho

ản, nhấn Exchange ActiveSync, sau đó chọn tài khoản EAS mà

b

ạn muốn xóa.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Xoá tài khoản.

4

Nh

ấn lại Xoá tài khoản để xác nhận.

31

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cài