Sony Xperia E1 - Home screen

background image

Home screen

Ang Home screen ay ang panimulang punto sa paggamit ng iyong device. Pareho ito sa

desktop sa isang screen ng computer. Maaaring magkaroon ang iyong Home screen ng

hanggang sa pitong pane, na lumalawak nang higit sa regular na lapad ng display ng

screen. Kinakatawan ang bilang ng mga pane sa Home screen ng isang serye ng mga

tuldok sa tuktok ng Home screen. Ipinapakita ng naka-highlight na tuldok ang pane kung

nasaan ka sa kasalukuyan.

Upang magtungo sa Home screen

Pindutin ang .

Upang i-browse ang Home screen

Mga pane ng Home screen

Makakapagdagdag ka ng mga bagong pane sa iyong Home screen (hanggang sa

maximum na pitong pane) at makakapagtanggal ng mga pane. Maitatakda mo rin ang

pane na gusto mong gamitin bilang pangunahing pane ng Home screen.

Upang mag-set ng pane bilang pangunahing pane ng Home screen

1

I-touch nang matagal ang isang bakanteng lugar sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang mag-browse sa pane na gusto mong i-set

bilang iyong pangunahing pane ng Home screen, pagkatapos ay tapikin ang sa

tuktok sa sulok ng pane.

14

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para magdagdag ng pane sa iyong Home screen

1

I-touch nang matagal ang isang bakanteng lugar sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan para i-browse ang mga pane, pagkatapos ay

tapikin ang .

Upang magtanggal ng pane mula sa iyong Home screen

1

I-touch at tagalan ang isang lugar na bakante sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device.

2

I-click ng pakaliwa o pakanan upang ma-browse sa pane na nais mong tanggalin,

at tapikin pagkatapos ang .