Sony Xperia E1 - Pagbabawal sa mga tawag

background image

Pagbabawal sa mga tawag

Maaari mong i-block ang lahat o ilang mga kategorya ng mga papasok at palabas na

tawag. Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong service provider, maaari ka

ring gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (mga FDN) upang pagbawalan

ang mga palabas na tawag.

Upang i-block ang mga papasok o papalabas na tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga setting ng tawag.

3

Tapikin ang

Pagharang ng tawag, at pumili ng opsyon.

4

Ipasok ang password at tapikin ang

Paganahin.

Kapag na-set up mo ang pag-block ng tawag sa unang pagkakataon, kailangan mong

magpasok ng password upang i-aktibo ang function ng pag-block ng tawag. Dapat mong

gamitin ang mismong password na ito sa ibang pagkakataon kung gusto mong i-edit ang

setting ng pag-block ng tawag.

Upang paganahin o huwag paganahin ang fixed dialling

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga number na

fixed dialling.

3

Tapikin ang

I-activate fixed dialling o ang Deactivate fixed dialling.

4

Ipasok ang iyong PIN2 at i-tap ang

OK.

46

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-access ang listahan ng tinanggap na tatanggap ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga number na

fixed dialling > Mga number na fixed dialling.

Upang baguhin ang PIN2 ng SIM card

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga setting ng tawag.

3

Tapikin ang

Mga number na fixed dialling > Baguhin ang PIN2.

4

Ipasok ang lumang PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

5

Ipasok ang bagong PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

6

Kumpirmahin ang bagong PIN2 at tapikin ang

OK.