Sony Xperia E1 - Pag-personalize sa keyboard ng Xperia

background image

Pag-personalize sa keyboard ng Xperia

Kapag nagpapasok ng teksto gamit ang on-screen keyboard, maa-access mo ang mga

setting ng keyboard at iba pang mga setting ng pag-input ng teksto na tumutulong sa

iyo, halimbawa, na mag-set ng mga opsyon para sa mga wika sa pagsusulat, paghula at

pagwawasto ng teksto, awtomatikong paglalagay ng espasyo, at mabilis na paglalagay

ng tuldok. Maaaring gumamit ang keyboard ng data mula sa pagmemensahe at iba

pang mga application upang malaman ang iyong istilo ng pagsusulat. Mayroon ding

Gabay sa pag-personalize na magpapaliwanag sa iyo ng mga pinakapangunahing

setting, upang makapagsimula ka kaagad.

Para i-access ang mga setting ng on-screen keyboard

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard, at baguhin

ang mga setting ayon sa gusto mo.

3

Upang magdagdag ng wika sa pagsusulat para sa pag-input ng teksto, tapikin

ang

Pagsusulat ng mga wika at markahan ang mga may kaugnayang checkbox.

4

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

Para baguhin ang mga setting ng pag-input ng teksto

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard, i-tap ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Setting ng

pag-input ng teksto at piliin ang mga kinakailangang setting.

Upang ipakita ang Smiley key

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard > Mga

simbolo at smiley.

3

Markahan ang

Key ng smiley na checkbox.

Upang pumili ng variant ng layout ng keyboard

Available lang ang mga variant ng layout para sa on-screen keyboard kapag pumili ka ng

dalawa o tatlong wika sa pagsusulat at maaaring hindi available sa lahat ng wika sa

pagsusulat.

41

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Tapikin ang

Pagsusulat ng mga wika, pagkatapos ay tapikin ang .

4

Pumili ng variant ng layout ng keyboard

5

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

42

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.