Sony Xperia E1 - Pakikinig sa musika

background image

Pakikinig sa musika

Gamitin ang application na "WALKMAN" para makinig sa iyong paboritong musika at

mga audio book.

1

Pumunta sa home screen ng “WALKMAN”

2

Maghanap ng mga kanta sa Music Unlimited at sa lahat ng kantang naka-save sa iyong device

3

Tingnan ang kasalukuyang queue ng pag-play

4

Album art (kung available)

5

Tapikin para pumunta sa nakaraang kanta sa queue ng pag-play

I-touch at tagalan para i-rewind ang kasalukuyang kanta

6

Mag-play o mag-pause ng kanta

7

Tapikin para pumunta sa susunod na kanta sa queue ng pag-play

I-touch at tagalan para i-fast forward ang kasalukuyang kanta

8

I-shuffle ang mga kanta sa kasalukuyang queue ng pag-play

9

Ulitin ang lahat ng kanta sa kasalukuyang queue ng pag-play

10 Indicator ng progreso – I-drag ang indicator o tapikin ang linya para i-fast forward o i-rewind

11 Kabuuang haba ng oras ng kasalukuyang kanta

66

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

12 Umiral na oras sa kasalukuyang kanta

Home screen ng “WALKMAN”

1

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang mabuksan ang menu ng home screen ng

“WALKMAN”

2

Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman

3

Mag-play ng kanta gamit ang application na “WALKMAN”

4

Bumalik sa screen ng music player na "WALKMAN"

Upang mag-play ng kanta gamit ang application na “WALKMAN”

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Kung hindi ipinapakita ang home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang ,

pagkatapos ay i-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng “WALKMAN”

pakanan. Kung ipinapakita ang home screen ng “WALKMAN”, i-drag ang

kaliwang gilid ng home screen ng “WALKMAN” pakanan.

3

Pumili ng kategorya ng musika, halimbawa, sa ilalim ng

Mga Artist, Mga Album o

Mga Kanta, pagkatapos ay i-browse ang kanta na gusto mong buksan.

4

Tapikin ang isang kanta upang i-play ito.

Maaaring hindi mo ma-play ang mga item na pinoprotektahan ng copyright. Mangyaring

patotohanan na mayroon ka ng mga kinakailangang karapatan sa materyal na nilalayong mong

ibahagi.

Upang maghanap ng impormasyong may kaugnayan sa kanta online

Habang nagpe-play ang isang kanta sa application na "WALKMAN," tapikin ang

infinite na button na

.

Nagbibigay sa iyo ng access ang infinite na button na

sa ilang pinagmumulan ng

impormasyon kasama ang mga video sa YouTube™, lyrics, at impormasyon ng artist sa

Wikipedia.

Upang ayusin ang volume ng audio

Pindutin ang pindutan ng volume.

Upang i-minimize ang application na "WALKMAN"

Habang nagpe-play ang isang kanta, tapikin ang upang pumunta sa Home

screen. Nananatiling nagpe-play sa background ang application na "WALKMAN."

Para buksan ang application na "WALKMAN" habang nagpe-play ito sa background

1

Habang nagpe-play ang isang kanta sa background, tapikin ang upang

buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application.

2

Tapikin ang application na "WALKMAN".

67

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.