Sony Xperia E1 - Lock ng screen

background image

Lock ng screen

Maraming paraan upang i-lock ang screen. Ang antas ng seguridad ng bawat isang uri

ng lock ay nakalista sa ibaba sa ayos ng pinakamahina hanggang pinakamalakas:

Mag-swipe – walang proteksyon, ngunit mayroon kang mabilis na access sa Home

screen

Face Unlock – i-a-unlock ang iyong device kapag tiningnan mo ito

Pattern sa pag-unlock – gumuhit ng isang simpleng pattern gamit ang iyong daliri upang

i-unlock ang iyong device

PIN sa pag-unlock – magpasok ng numerong PIN na hindi bababa sa apat na digit

upang i-unlock ang iyong device

Password sa pag-unlock – magpasok ng alpha-numeric na password upang i-unlock

ang iyong device

Napakahalaga na naaalala mo ang pattern sa pag-unlock ng screen, PIN o password. Kapag

nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang mahalagang

data gaya ng mga contact at mga mensahe.

Upang i-set up ang feature na Face Unlock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin >

Mga setting > Seguridad > I-screen

lock.

2

Tapikin ang

Face Unlock, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa iyong

device upang kumuha ng litrato ng iyong mukha.

3

Pagkatapos na matagumpay na makunan ang iyong mukha, tapikin ang

Magpatuloy.

4

Pumili ng paraan ng backup na pag-unlock at sundin ang mga tagubilin sa device

upang kumpletuhin ang setup.

Para sa mga pinakamahusay na resulta, kunan ang iyong mukha sa isang saradong lugar na

may sapat na liwanag ngunit hindi masyadong nakakasilaw, at hawakan ang device kapantay

ng mata.

Upang i-unlock ang screen gamit ang feature na Face Unlock

1

Isaaktibo ang screen.

2

Tumingin sa iyong device mula sa parehong angulo na ginamit mo upang kunan

ang iyong larawan sa Face Unlock.

Kung mabigong kilalanin ng feature na Face Unlock ang iyong mukha, dapat mong gamitin

ang backup na pag-unlock upang i-unlock ang screen.

Upang gumawa ng pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > Pattern.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Kung tinanggihan ang iyong pattern sa pag-lock nang limang beses na sunud-sunod kapag

sinusubukan mong i-unlock ang iyong device, dapat kang maghintay ng 30 segundo

pagkatapos ay subukang muli.

36

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang palitan ang pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen.

4

Tapikin ang

Pattern at sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang gumawa ng screen unlock na PIN

1

Mula sa Home screen, tapikin ang >

Mga setting > Seguridad > I-screen lock

>

PIN.

2

Maglagay ng numerong PIN.

3

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

4

Tapikin ang

Magpatuloy.

5

Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong PIN.

6

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

7

Tapikin ang

OK.

Upang gumawa ng password para sa screen lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang >

Mga setting > Seguridad > I-screen

lock > Password.

2

Magpasok ng isang password.

3

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

4

Tapikin ang

Magpatuloy.

5

Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong password.

6

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

7

Tapikin ang

OK.

Upang baguhin ang uri ng lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device at pumili ng isa pang uri ng lock ng

screen.