Sony Xperia E1 - Pagpili ng mga mobile network

background image

Pagpili ng mga mobile network

Awtomatikong lumilipat ang iyong device sa pagitan ng mga mobile network depende sa

kung aling mga mobile network ang available kung nasaan ka. Maaari mo ring manu-

manong i-set ang iyong device na gumamit ng isang partikular na mode ng mobile

network, halimbawa, WCDMA o GSM.

Upang pumili ng mode ng network

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Mode ng Network.

4

Pumili ng mode ng network.

Upang manu-manong pumili ng isa pang network

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network > Mga

service provider.

3

Tapikin ang

Mode sa paghahanap > Manu-mano.

4

Pumili ng network.

Kung manu-mano kang pipili ng network, hindi maghahanap ang iyong device ng iba pang

mga network, kahit na umalis ka sa sakop ng network na manu-manong pinili.

Upang i-aktibo ang awtomatikong pagpili ng network

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network > Mga

service provider.

3

Tapikin ang

Mode sa paghahanap > Awtomatiko.

30

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.