Sony Xperia E1 - การดูภาพถ่ายบนแผนที่

background image

การดูภาพถายบนแผนที่

การใสขอมูลตำแหนงที่ตั้งในภาพถายหมายถึงการแท็กสถานที่ คุณสามารถดูและ

แท็กภาพถายของคุณบนแผนที่และแสดงใหเพื่อนๆ และครอบครัวดูวาคุณไป

ที่ไหนมาบางและคุณถายรูปนั้นเมื่อไหร ดู

การเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรใน

ภาพถายของคุณ ในหนา 81 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

หากคุณเปดการตรวจจับตำแหนงที่ตั้งและเปดใชงานการแท็กสถานที่ในกลอง คุณจะสา

มารถแท็กภาพถายไดโดยตรงเพื่อการดูแผนที่ในภายหลังได

1 ดูภาพถายที่แท็กขอมูลตำแหนงที่ตั้งในมุมมองลูกโลก
2 ดูตัวเลือกเมนู
3 แตะสองครั้งเพื่อซูมเขา จีบนิ้วเขาเพื่อซูมออก ลากเพื่อดูสวนตางๆ ของแผนที่
4 กลุมภาพถายและ/หรือวิดีโอที่มีการแท็กสถานที่ดวยตำแหนงที่ตั้งเดียวกัน
5 ภาพขนาดยอของกลุมภาพถายและ/หรือวิดีโอที่เลือกไว แตะรายการเพื่อดูแบบเต็มหนาจอ

หากมีการถายภาพหลายๆ ภาพในตำแหนงที่ตั้งเดียวกัน ภาพถายเพียงภาพเดียวเทานั้น

ที่จะแสดงบนแผนที่ จำนวนภาพถายทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวา เชน ในการดู

ภาพถายทั้งหมดในกลุม ใหแตะภาพปกแลวแตะภาพขนาดยอภาพใดภาพหนึ่งที่ดาน

ลางของหนาจอ

ถาตองการเพิ่มแท็กภูมิศาสตรใหภาพถาย

1

เมื่อคุณดูภาพถาย แตะที่หนาจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แลวแตะ แตะเพื่อ

กำหนดตำแหนงที่ตั้ง เพื่อเปดหนาจอแผนที่

2

คนหาแลวแตะตำแหนงที่ตองการเพื่อวางภาพบนแผนที่

3

วิธีการปรับตำแหนงของภาพถาย ใหแตะที่ตำแหนงบนแผนที่ที่คุณตองการ

เคลื่อนยายภาพ

4

เมื่อคุณทำเสร็จ ใหแตะ ตกลง เพื่อบันทึกแท็กภูมิศาสตรแลวกลับสู

โปรแกรมดูภาพถาย

การดูภาพถายที่มีแท็กที่ตั้งบนแผนที่

1

จาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ อัลบั้ม

3

ลากขอบซายของหนาจอหลักของอัลบั้มไปทางดานขวา จากนั้นแตะ สถาน

ที่

4

แตะภาพถายที่คุณตองการดูบนแผนที่

93

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การดูภาพถายที่มีแท็กที่ตั้งบนโลก

1

จาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ อัลบั้ม

3

ลากขอบซายของหนาจอหลักของอัลบั้มไปทางดานขวา จากนั้นแตะ สถาน

ที่ >

4

แตะเหตุการณที่คุณตองการดูบนลูกโลก

การเปลี่ยนแท็กที่ตั้งของภาพถาย

1

เมื่อดูภาพถายบนแผนที่ในอัลบั้ม แตะภาพถายคางไวจนกระทั่งเฟรมเปลี่ยน

เปนสีน้ำเงิน แลวแตะที่ตำแหนงที่ตั้งที่ตองการบนแผนที่

2

แตะ ตกลง

การเปลี่ยนมุมมองแผนที่

เมื่อดูแผนที่ในอัลบั้ม ใหแตะ แลวเลือก มุมมองแบบคลาสสิก หรือ มุมมอง

ภาพถายดาวเทียม

94

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น