Sony Xperia E1 - นาฬิกาปลุกและนาฬิกา

background image

นาฬิกาปลุกและนาฬิกา

คุณสามารถตั้งคาการปลุกหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง และใชเสียงใดก็ไดที่บันทึกไว

ในอุปกรณของคุณเปนเสียงปลุก เสียงปลุกจะไมดังหากอุปกรณของคุณปดอยู แต

สัญญาณปลุกจะดังหากคุณตั้งคาอุปกรณเปนโหมดเงียบ
รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกสำหรับการตั้งคาเวลา

ทั่วไป ตัวอยางเชน 12 หรือ 24 ชั่วโมง

108

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

1

เขาสูหนาจอหลักของนาฬิกาปลุก

2

ดูนาฬิกาทั่วโลกและปรับการตั้งคา

3

เขาถึงฟงกชันนาฬิกาจับเวลา

4

เขาถึงฟงกชันนาฬิกาตั้งเวลา

5

เปดการตั้งคาวันที่และเวลาของนาฬิกา

6

เปดหรือปดการปลุก

7

ดูตัวเลือก

8

เพิ่มการปลุกใหม

การตั้งคาการปลุกใหม

1

จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ

2

คนหาและแตะ การปลุกและนาฬิกา

3

แตะ

4

แตะ เวลา แลวปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและลง

5

แตะ ตั้งคา

6

แกไขการตั้งคาการปลุกอื่นไดตามตองการ

7

แตะ เสร็จ

การเลื่อนการปลุกเมื่อมีเสียงดัง

แตะ เลื่อนปลุก

การปดการปลุกเมื่อมีเสียงดัง

เลื่อน ไปทางขวา

การแกไขการปลุกที่มีอยู

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการ

แกไข

2

เปลี่ยนแปลงตามตองการ

3

แตะ เสร็จ

การเปดหรือปดการปลุก

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวลากตัวเลื่อนถัดจากการปลุก

ไปยังตำแหนงเปดหรือปด

109

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การลบการปลุก

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการลบ

คางไว

2

แตะ ลบการปลุก แลวแตะ ใช

การตั้งคาสำหรับการปลุก

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการ

แกไข

2

แตะ เสียงปลุก แลวเลือกตัวเลือก หรือแตะ

เพื่อเลือกจากไฟลเพลง

3

แตะ เสร็จ สองครั้ง

การตั้งคาการปลุกซ้ำ

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการ

แกไข

2

แตะ ปลุกซ้ำ

3

มารกชองทำเครื่องหมายสำหรับวันที่ตองการ จากนั้นแตะ ตกลง

4

แตะ เสร็จ

การเปดใชงานฟงกชันการสั่นสำหรับการปลุก

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการ

แกไข

2

เลือกชอง สั่น

3

แตะ เสร็จ

การตั้งคาการปลุกใหสงเสียงเตือนเมื่ออุปกรณอยูในโหมดไมมีเสียง

1

เปดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แลวแตะการปลุกที่คุณตองการ

แกไข

2

ทำเครื่องหมายที่กลองเครื่องหมาย การปลุกในโหมดเงียบ แลวแตะ เสร็จ

110

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น