Sony Xperia E1 - การใช้หน้าจอสัมผัส

background image

การใชหนาจอสัมผัส

การแตะ

เปดหรือเลือกรายการ

เลือกหรือไมเลือกชองทำเครื่องหมายหรือตัวเลือก

ปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ

การแตะคาง

ยายรายการ

เปดใชงานเมนูรายการ

เปดใชงานโหมดตัวเลือก เชน เพื่อเลือกหลายรายการจากรายการ

11

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การลากนิ้วเขาหากันหรือการแยกนิ้วออก

ซูมเขาหรือออกบนเว็บเพจ ภาพถาย หรือแผนที่

การปด

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ

เลื่อนไปทางซายหรือขวา เชน ระหวางบานหนาตางของหนาจอหลัก

12

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การปดนิ้ว

เลื่อนไดรวดเร็ว เชน ในรายการหรือบนเว็บเพจ คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหว

ในการเลื่อนโดยแตะหนาจอ