Sony Xperia E1 - แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

background image

แปนพิมพบนหนาจอ

คุณสามารถปอนขอความดวยแปนพิมพ QWERTY บนหนาจอโดยแตะที่ตัว

อักษรแตละตัว หรือคุณสามารถใชคุณลักษณะการปอนขอมูลดวยทาทางและ

เลื่อนนิ้วของคุณไปทีละตัวอักษรเพื่อประกอบเปนคำได
คุณสามารถเลือกไดสูงสุดสามภาษาสำหรับการปอนขอความ แปนพิมพจะตรวจ

จับภาษาที่คุณกำลังใชงานอยูและจะคาดเดาภาษานั้นในขณะที่คุณพิมพ บาง

แอพพลิเคชั่นจะเปดแปนพิมพบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน แอพพลิเคชั่

นอีเมลและแอพพลิเคชั่นการรับสงขอความ

1 ลบอักขระหนาเคอรเซอร
2 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ
3 เวนวรรค
4 ปรับเปลี่ยนแปนพิมพเปนสวนตัว ปุมนี้จะหายไปหลังปรับเปลี่ยนแปนพิมพแลว
5 แสดงตัวเลขและสัญลักษณ สำหรับสัญลักษณเพิ่มเติม ใหแตะ
6 สลับระหวางตัวตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ตัวอักษรตัวพิมพใหญ และ Caps สำหรับบาง

ภาษา ปุมนี้ใชสำหรับเขาถึงอักขระพิเศษของภาษานั้นๆ

การแสดงแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนขอความ

แตะที่ชองปอนขอความ

การใชแปนพิมพบนหนาจอในแนวนอน

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอปรากฏขึ้น ใหหันอุปกรณไปดานขาง

คุณอาจตองปรับการตั้งคาในแอปพลิเคชันบางอยางเพื่อใหสามารถใชงานในแนวนอน

ได

การปอนขอความทีละอักขระ

1

ในการปอนอักขระที่ปรากฏบนแปนพิมพ ใหแตะที่อักขระนั้น

2

หากตองการปอนอักขระที่ตางออกไป ใหแตะอักขระบนแปนพิมพปกติคาง

ไวเพื่อดูรายการตัวเลือกที่มีให แลวเลือกจากรายการดังกลาว ตัวอยางเชน

การใสอักขระ "é" ใหแตะอักขระ "e" คางไวจนกระทั่งมีตัวเลือกอื่นๆ

ปรากฏขึ้นมา แลวจึงกดและลากนิ้วบนแปนพิมพเพื่อเลือกอักขระ "é"

การใสจุด

หลังจากใสคำแลว แตะสองครั้งที่ Space bar

40

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การปอนขอความโดยใชฟงกชันการปอนขอความแบบลากสัมผัส

1

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วไปทีละตัวอักษรเพื่อใสคำที่

คุณตองการเขียน

2

หลังจากปอนคำเสร็จเรียบรอยแลว ใหยกนิ้วของคุณขึ้น คำแนะนำจะ

ปรากฏขึ้นตามตัวอักษรที่คุณใส

3

หากคำที่คุณตองการไมปรากฏขึ้นมา แตะ เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ และเลือก

หากตัวเลือกที่ตองการไมปรากฏขึ้น ลบคำทั้งหมดและใสตัวอักษรใหมอีก

ครั้ง หรือปอนคำโดยการแตะอักษรแตละตัว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา การปอนรูปแบบลายเสน

1

เมื่อแปนพิมพบนหนาจอเปรากฏ ใหแตะ

2

แตะ แลวแตะ ปรับแตงแปนพิมพ> การตั้งคาการปอนขอความ

3

หากตองเปดใชงานหรือปดใชงานฟงกชันการปอนรูปแบบลายเสนใหเลือก

หรือไมเลือกชองทำเครื่องหมาย การปอนรูปแบบลายเสน