Sony Xperia E1 - การตั้งค่าทั่วไปของกล้อง

background image

การตั้งคาทั่วไปของกลอง

ภาพรวมการตั้งคาโหมดถายภาพ

อัตโนมัติพิเศษ

ปรับการตั้งคาของคุณใหเหมาะกับแตละฉาก
ดวยตัวเอง

ปรับการตั้งคากลองดวยตนเอง
เบลอฉากหลัง

เบลอพื้นหลังหรือภาพถายของคุณเพื่อทำใหวัตถุหลักในรูปมีความคมชัดมากขึ้น
เอฟเฟกต AR

ถายภาพกับฉากเสมือนและบุคคล
เอฟเฟคสรางสรรค

ใชเอฟเฟกตกับภาพถายหรือวิดีโอ
Timeshift Burst

คนหาภาพที่ดีที่สุดจากภาพถายตอเนื่อง
Social live

ถายทอดวิดีโอสดไปยัง Facebook™
ถายภาพพาโนรามา

ใชการตั้งคานี้เพื่อถายภาพพาโนรามามุมกวาง เพียงแตะหนาจอแลวเลื่อนกลองจากดาน

หนึ่งไปอีกดานหนึ่ง
การแตงภาพบุคคล

ถายรูปดวยสไตลภาพบุคคลแบบเรียลไทม

Info-eye™

แอพพลิเคชั่น Info-eye™ ชวยใหคุณคนหาขอมูลตางๆ รอบๆ ตัวคุณ ในขณะที่

คุณใชชองมองภาพกลองของคุณ เชน คุณสามารถถายภาพสถานที่สำคัญ และ

รับขอมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นทันทีบนหนาจอของคุณ หรือคุณสามารถถายภาพ

หนังสือ หรือสแกน QR code เพื่อรับขอมูลพื้นฐานทันที

Info-eye™

สามารถใชไดกับสถานที่สำคัญหรือสิ่งของที่ไดรับการเลือกไวแลวเทานั้น

AR เอฟเฟกต

คุณสามารถใชเอฟเฟกต AR (augmented reality) กับภาพถายของคุณเพื่อ

ทำใหภาพถายดูสนุกสนานยิ่งขึ้น การตั้งคานี้จะชวยใหคุณรวมฉาก 3D เขากับ

ภาพของคุณเมื่อคุณถายได เพียงเลือกฉากที่คุณตองการและปรับตำแหนงในชอง

มองภาพ

โหมดถายภาพตอเนื่อง Timeshift burst

กลองถายภาพตอเนื่องได 61 ภาพที่อยูในหนาตางภายในสองวินาที – หนึ่งวินาที

กอน และหนึ่งวินาทีหลังจากที่คุณกดที่ปุมกลอง ดังนั้น คุณจึงสามารถกลับไปเพื่อ

คนหาภาพที่สวยสมบูรณแบบได

82

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การใชโหมดถายรูปตอเนื่อง

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ แลวเลือก

3

เพื่อถายรูป ใหกดปุมกลองลงจนสุด จากนั้น ใหปลอย ภาพมราถายจะ

ปรากฏขึ้นในมุมมองแบบยอ

4

เลื่อนภาพยอ และเลือกภาพถายที่คุณตองการบันทึก จากนั้น แตะ

Social live

Social live คือ โหมดการถายภาพที่ใหคุณสตรีมวิดีโอแบบสดๆ ไปยังหนา

Facebook™ เพียงแคคุณเปดใชงานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และเขาสูระบบ

ของ Facebook™ ความยาวของวิดีโอไดถึง 10 นาที

การแพรภาพวิดีโอแบบสดๆ โดยใช Social live

1

เปดใชงานกลอง

2

แตะ แลวเลือก

3

ล็อกอินเขาสูบัญชี Facebook™

4

แตะ เพื่อเริ่มตนการแพรภาพ

5

เพื่อถายภาพในขณะแพรภาพ แตะ

6

เพื่อหยุดแพรภาพ แตะ

การเรียกใชดวน

ใชการตั้งคาเรียกใชดวนเพื่อเปดใชงานกลองขณะหนาจอล็อคอยู

เปดอยางเดียว

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองหลักจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีป
เปดและถายภาพ

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองถายภาพนิ่งจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีปและจะถายภาพ
เปดและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หลังจากลาก ขึ้นบน กลองวิดีโอจะถูกเรียกใชงานจากโหมดสลีปและเริ่มบันทึกวิดีโอ
ปด

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถายดวยรายละเอียดสถานที่ที่ถายภาพ

การถายเมื่อสัมผัส

กำหนดพื้นที่โฟกัส จากนั้นใชนิ้วสัมผัสที่หนาจอของกลอง กลองจะถายภาพทันที

ที่คุณปลอยนิ้วออก

เสียงชัตเตอร

เลือกเปดหรือปดเสียงชัตเตอรเมื่อคุณถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

การจัดเก็บขอมูล

คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกขอมูลของคุณไดทั้งใน SD การดแบบถอดไดหรือใน

อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายในของอุปกรณ

ที่เก็บขอมูลภายใน

ระบบจะบันทึกภาพถายหรือวิดีโอไวในหนวยความจำของอุปกรณ
การด SD

83

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

ระบบจะบันทึกภาพถายหรือวิดีโอไวใน SD การด

สมดุลแสงขาว

ฟงกชันนี้จะปรับสมดุลสีตามสภาพแสง ไอคอนการตั้งคาสมดุลแสงขาว อยูใน

หนาจอกลอง

อัตโนมัติ

ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแสง
แสงหลอดไฟฟา

ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ
แสงหลอดฟลูออเรสเซนต

ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
แสงแดดกลางวัน

ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง
แสงแดดมีเมฆ

ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

การตั้งคานี้ใชงานไดแตเฉพาะในโหมดถายภาพ ดวยตัวเอง เทานั้น