Sony Xperia E1 - Lalajo video dina aplikasi Pilem

background image

Lalajo video dina aplikasi Pilem

Pake aplikasi Pilem jang mutar pilem tur eusi video nu sejen nu geus disimpen atawa

diundeur ka na alat Anjeun. Aplikasi pilem oge mantuan anjeun meunangkeun seni

poster, ringkasan carita, inpo genre sareng wincikan sutradara unggal pilem. Anjeun oge

bisa muter pilem dina alat nu sejen nu disambungkeun ka jaringan nu sami.

Sababaraha fayil video bisa jadi teu bisa diputer di aplikasi Pilem.

1

Nempo pilihan menu

2

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang ngotektak kabeh video nu diundeur jeung disimpen

3

Ngetok pikeun muter atawa ngundeur payil video

Muter video dina Pilem

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

2

Panggihan tur ketok video nu hayang diputer. Lamun video teu dipintonkeun dina

layar, sered tungtung kenca layar ka katuhu jang muka menu layar utama Pilem,

teras panggihan jeung ketok video nu ku ANjeun hoyong diputer.

3

Pikeun nembongkeun atawa nyumputkeun kadali, ketok layar eta.

4

Pikeun ngareureuhkeun puteran, ketok . Pikeun hanca muter, ketok .

5

Pikeun muter ulang, sered pananda bar kamajuan ka kenca. Pikeun muter maju,

sered pananda bar kamajuan ka katuhu.

Ngarobah setelan dina Pilem

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Pilem.

2

Ketok >

Setelan, teras robah setelan nu dipikahoyong.

Pikeun ngarobah setelan sora basa video keur diputer

1

Basa hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok , teras ketok

Setelan sora.

3

Cirian kotak centang kanggo setelan sora nu Anjeun hoyong aktipkeun.

4

Sawaktos Anjeun geus salse, ketok

OKE.

Pikeun ngabagikeun hiji video

1

Sawaktos hiji video keur diputerkeun, ketok , teras ketok

Bagikeun.

2

Dina menu nu muka, ketok aplikasi nu Anjeun hoyong pake pikeun ngabagikeun

video nu dipilih, teras turutan lengkah nu sasuai pikeun ngirimkeunana.

85

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.