Sony Xperia E1 - Gmail™

background image

Gmail™

Upami anjeun gaduh akun Google™, anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca

jeung nulis talatah surelek.

1

Nempo daptar akun Gmail jeung polder nembe

2

Neangan talatah surelek

3

Setelan akses jeung pilihan

60

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

4

Daftar talatah surelek

Diajar salengkepnya ngeunaan Gmail™

Sawaktos aplikasi Gmail kabuka, ketok , teras ketok

Pitulung.

61

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.