Sony Xperia E1 - Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

background image

Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

Biasana, Anjeun teu meunang nyimpen poto, video sareng eusi pribadi sejen ngan

saukur di memori internal alat Anjeun. Upami aya nanaon ka hardware, atawa upami alat

Anjeun leungit ayawa dicolong, data nu disimpen di memori internal eta bakal leungit

salilana. Anjeun disarankeun make software Xperia™ Companion pikeun nyieun

cadangan nu bakal nyimpen data Anjeun sacara aman ka komputer, nyaeta, alat

eksternal. Metode ieu hususna disarankeun upami Anjeun ngamutakhirkeun software alat

Anjeun ka versi Android nu anyar.
Make Jieun Cadangan & Balikkeun, Anjeun tiasa make cadangan online gancang

kanggo setelan dasar sareng data make akun Google™ Anjeun.

Penting pisan supados Anjeun inget kecap akses nu Anjeun setel basa Anjeun nyien cadangan

data. Upami Anjeun hilap ka kecap akses, Anjeun moal tiasa ngabalikkeun data penting

sapertos kontak sareng talatah.

103

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyieun cadangan data ka komputer

Pake software Xperia™ Companion pikeun nyieun cadangan data tina alat Anjeun ka PC
atawa komputer Apple

®

Mac

®

. Anjeun tiasa nyadangkeun jinis data:

Kontak

Almenak

Setelan

Payil media sapertos musik sareng video

Foto sareng gambar

Pikeun nyieun cadangan data Anjeun make komputer

1

Pastikeun yen Xperia™ Companion jang Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) atawa Xperia™

Companion jang Mac OS

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) dipasang dina PC
atawa Mac

®

.

2

Sambungkeun alat Anjeun ka komputer nganggo kabel USB.

3

Komputer: Buka software Xperia™ Companion, mun teu otomatis dijalankeun.

Saatos sababaraha saat, komputer ngedeteksi alat Anjeun.

4

Pilih

Cadangan dina layar utama.

5

Turutan parentah di layar pikeun nyieun cadangan data ti alat Anjeun.

Pikeun ngabalikkeun data Anjeun make komputer

1

Pastikeun yen Xperia™ Companion jang Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) atawa Xperia™

Companion jang Mac OS

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) dipasang dina PC
atawa Mac

®

.

2

Sambungkeun alat Anjeun ka komputer nganggo kabel USB.

3

Komputer: Buka software Xperia™ Companion, mun teu otomatis dijalankeun.

4

Klik

Balikkeun.

5

Pilih payil cadangan ti rekaman cadangan, teras ketok

Salajengna tur turutan

parentah di layar pikeun ngabalikkeun data ka alat Anjeun.

Nyadangkeun make aplikasi Cadangan tur balikan

Anjeun ngan bisa make metodeu ieu pikeun nyadangkeun jeung malikkeun eusi antara dua

versi software Android nu sami. Anjeun moal bisa make ieu pikeun malikkeun eusi sanggeus

apgred sistem.

Aplikasi Cadangan tur balikan disarankeun pikeun nyadangkeun eusi saacan anjeun

ngalakukeun reset data pabrik. Ku aplikasi ieu anjeun bisa nyadangkeun jinis data ieu

kana kartu SD atawa kana alat panyimpenan USB eksternal nu geus disambungkeun

make kabel kana alat anjeun:

Tetengger

Catetan telepon

Kontak

Aplikasi nu diundeur ti Google Play™

Talatah multimedia

Setelan sistem (sapertos alarm, volume dering, sareng setelan basa)

Talatah teks

Anjeun bisa dibebankeun bea transmisi data tambahan basa malikkeun aplikasi ti Google

Play™.

104

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Malikkeun eusi nu dicadangkeun make aplikasi Cadangan tur balik

1

Lamun anjeun nyadangkeun eusi kana alat panyimpenan USB, pastikeun alat

panyimpenan eta nyambung kana alat anjeun make kabel nu sasuai. Lamun

anjeun nyadangkeun kana kartu SD, pastikeun kartu SD diselapkeun sing bener

kana alat anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan sarta ketok

Cadangkeun & balikkeun.

4

Ketok

Jieun cadangan, tur pilih tujuan cadangan jeung jinis data nu arek

dicadangkeun.

5

Ketok

Cadangkeun ayeuna.

6

Asupkeun kecap akses kanggo cadangan tea, teras ketok

OKE.

Jang malikkeun eusi make aplikasi Cadangan tur balik

1

Lamun Anjeun malikeun eusi ti alat panyimpenan USB storage device, pastikeun

alat panyimpenan disambungkeun kana alat Anjeun make kabel nu sasuai. Lamun

Anjeun malikeun eusi ti kartu SD, pastikeun kartu SD bener diselapkeunna kana

alat Anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan terus ketok

Cadangkeun & balikkeun.

4

Ketok

Balikkeun.

5

Pilih arsip nu hayang dibalikkeun, teras ketok

Balikkeun ayeuna.

6

Asupkeun kecap akses kanggo arsip cadangan eta, teras ketok

OKE.

Inget yen sagala perobahan nu Anjeun jieun ka data sareng setelan Anjeun saatos Anjeun

nyieun cadangan bakal dipupus salami prosedur malikan.