Sony Xperia E1 - Ngaluyukeun kibor Experia

background image

Ngaluyukeun kibor Experia

Basa ngasupkeun teks make kibor di layar, anjeun tiasa ngakses setelan kibor jeung

setelan input teks nu sejen nu mantuan anjeun nyetel pilihan pikeun basa tulisan, prediksi

teks, spasi otomatis, jeung titik gancang. Kibor bisa make data tina talatah jeung aplikasi

sejenna pikeun nginget gaya nulis Anjeun. Aya oge pituduh Personalisasi nu nuntun

anjeun pikeun nyetel nu setelan dasar, ameh bisa ngamimitian gancang.

Pikeun ngakses setelan kibor di layar

1

Basa Anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor tur robah setelan nu dipikahoyong.

3

Pikeun nambahkeun basa kanggo input teks, ketok

Basa tulisan tur tandaan

kotak centang nu luyu.

4

Ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.

Pikeun ngarobah setelan input teks

1

Sawaktos Anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor > Setelan input teks tur pilih setelan nu

sasuai.

Pikeun mintonkeun kenop Smiley

1

Basa Anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor> Simbol jeung keom.

3

Cirian kotak centang

Kenop keom.

Milih varian tata perenah kibor

Varian tata perenah ngan sadia pikeun kibor di layar upami anjeun milih dua atawa tilu basa

tulisan tur meureun teu sadia dina sadaya basa tulisan.

1

Waktu anjeun nulis teks make kibor di layar, ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan kibor.

3

Ketok

Basa tulisan, teras ketok .

4

Milih varian tata perenah kibor.

5

Ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.

39

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.