Sony Xperia E1 - Ngawatesan telepon

background image

Ngawatesan telepon

Anjeun tiasa ngawatesan sadaya atawa sabaraha kategori telepon asup jeung telepon

kaluar. Upami anjeun nampi kodeu PIN2 ti operator jaringan Anjeun, anjeun oge tiasa

make daptar Nomer Telepon Maneuh (FDN) kanggo ngawatesan telepon kaluar sareng

asup.

Pikeun ngablokir telepon asup atawa telepon kaluar

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Setelan nelepon.

3

Ketok

Blokiran telepon, terus pilih hiji opsi.

4

Tulis kecap akses tur ketok

Aktpkeun.

Basa Anjeun nyetel blokiran telepon di mimiti, Anjeun kudu nuliskeun kecap akses pikeun

ngaktipkeun pungsi blokiran telepon. Anda kudu make kecap akses nu sami ieu deui upami

Anjeun hoyong ngedit setelan blokiran telepon.

Pikeun ngaktifkeun atawa nganonaktifkeun telepon maneuh

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang tur ketok

Setelan > Setelan nelepon > Nomer telepon maneuh.

3

Ketok

Aktipkeun telepon maneuh atawa Nonaktipkeun telepon maneuh.

4

Asupkeun PIN2 terus ketok

OKEH.

Ngakses daptar panarima telepon nu ditampa

1

Ti Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teang tur ketok

Setelan > Setelan nelepon > Nomer telepon maneuh > Nomer

telepon maneuh.

43

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarobah PIN2 kartu SIM

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan teras ketok

Setelan > Setelan nelepon.

3

Ketok

Nomer telepon maneuh > Robah PIN2.

4

Tulis PIN2 kartu SIM nu lami tur ketok

OK.

5

Tulis PIN2 kartu SIM ny anyar tur ketok

OK.

6

Konpirmasi PIN2 nu anyar tur ketok

OK.