Sony Xperia E1 - Mikawanoh musik make TrackID™

background image

Mikawanoh musik make TrackID™

Pake ladenan paneguh musik TrackID™ pikeun ngidentipikasi musik lagu nu keur anjeun

dangukeun diputer di sakuliling anjeun. Rekam hiji conto pondok ti lagu eta teras anjeun

bakal meunangkeun inpo artis, judul jeung albeumna dina waktu sababaraha detik.

Anjeun tiasa meser lagu nu diidentipikasi ku TrackID™ tur anjeun tiasa nempo tangga

66

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

lagu TrackID pikeun nempo naon nu diteangan ku pamake TrackID di sakumna dunya.

Kanggo hasil nu pangsaena, pake teknologi TrackID™ dina tempat anu sunyi.

1

Teangan online musik

2

Tempo pilihan

3

Nempo tangga lagu ayeuna

4

Nempo tapak hasil paneangan

5

Layar utama jang ngarekam musik

6

Panggihan naon musik nu ku Anjeun dangukeun

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong di sadaya nagara/wewengkon, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sadaya wewengkon.

Ngidentipikasi musik make teknologi TrackID™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok

2

Panggihan tur ketok

TrackID™, teras tahan alat anjeun kana sumber musik.

3

Ketok . Lamun lagu diwanoh ku ladenan TrackID™, hasil ditembongkeun di

layar.

Pikeun mulang ka layar mimitian

TrackID™, pencet .

Nempo tangga lagu TrackID™

Buka aplikasi

TrackID™, terus ketok Daptar. Grafik ti nagara wewengkon anjeun

dipintonkeun.

Nempo tangga lagu TrackID™ tina wewengkon nu sejen

1

Buka aplikasi

TrackID™, terus ketok Daptar.

2

Ketok >

Kawasan tur pilih nagara atawa wewengkon.

Jang meuli lagu nu dikenal ku aplikasi TrackID™

1

Saatos lagu dikenal ku aplikasi

TrackID™, ketok Under.

2

Turutan pitunjuk di alat anjeun pikeun ngarengsekeun galeuhan anjeun.

Anjeun oge bisa milih lagu jang dibeuli ku cara muka

Riwayat jeung tab Daptar. Atawa Anjeun

bisa meuli lagu nu diidentipikasi ku neangan teks online di

TrackID™.

Babagi lagu

1

Saatos lagu dikenal ku aplikasi

TrackID™, ketok Bagikeun, terus pilih metodeu

babagi.

2

Turutan parentah dina alat Anjeun pikeun namatkeun prosedur.

67

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nempo informasi artis pikeun lagu

Saatos lagu dikenal ku aplikasi

TrackID™, ketok Inpo artis.

Pikeun mupus hiji lagu ti riwayat lagu

1

Buka aplikasi

TrackID™, terus ketok Riwayat.

2

Ketok hiji judul, terus ketok

Pupus.

3

Ketok

Sumuhun pikeun mastikeun.