Sony Xperia E1 - Modeu pesawat

background image

Modeu pesawat

Dina modeu pesawat, jaringan sareng panarima transmisi radio dipareuman pikeun

nyegah gangguan ka alat nu sensitip. Tapina, Anjeun masih bisa ngulinkeun kaulinan,

ngadengekeun musik, nonton video sareng eusi nu sejenna, salami sakabeh eusi ieu

disimpen dina kartu memori atawa panyimpenan internal Anjeun. Anjeun oge bisa

diingetkeun ku alarm, upami alarm diaktipkeun.

Ngaktipkeun modeu Pesawat ngurangan pamakean batre.

Pikeun ngaktipkeun modeu Pesawat

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Lainna....

3

Cirian kotak centang

Modeu pesawat.

Anjeun tiasa oge mencet terus kenop daya teras pilih

Modeu pesawat di menu nu muka.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.