Sony Xperia E1 - Nyieun cadangan kontak

background image

Nyieun cadangan kontak

Anjeun tiasa make kartu memori atawa kartu SIM pikeun nyieun cadangan kontak.

Ngekspor sadaya kontak ka kartu memori

1

Ti Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Pencet , terus ketok

Ekspor kontak > Kartu SD.

3

Ketok

OKE.

Pikeun ngekspor kontak ka kartu SIM

Sawaktos Anjeun ngekspor kontak ka hiji kartu SIM, teu sakabeh inpo bisa diekspor. Ieu

disababkeun ku pangwatesan memori dina kartu SIM.

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Pencet , teras ketok

Ekspor kontak > Kartu SIM.

3

Cirian kontak nu Anjeun hoyong ekspor, atawa ketok

Cirian kabeh upami Anjeun

hoyong ngekspor sadaya kontak.

4

Ketok

Ekspor.

5

Pilih

Tambihkeun kontak upami Anjeun hoyong nambah kontak ka kontak nu tos

aya dina kartu SIM Anjeun, atawa pilih

Gentos sadaya kontak upami Anjeun

hoyong ngaganti kontak nu tos aya dina kartu SIM Anjeun.

52

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.