Sony Xperia E1 - Nambahkeun sareng ngedit kontak

background image

Nambahkeun sareng ngedit kontak

Pikeun nambahkeun kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok .

3

Lamun Anjeun geus nyingkronkeun kontak Anjeun ka hiji atawa leuwih akun jeung

Anjeun nambahkeun kontak jang pertama kalina, Anjeun kudu milih akun mana nu

arek dipake nyimpen kontak eta. Alternatip sejen, ketok

Kontak telepon lamun

Anjeun hayang make jeung nyimpen akun ieu dina alat Anjeun.

4

Tulis atawa pilih inpo nu dipikahoyong kanggo kontak eta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

Rengse.

Sanggeus Anjeun milih akun nu disingkronkeun dina lengkah 3, akun eta bakal jadi akun

standar nu ditembongkeun lamun engke deui Anjeun nambahkeun kontak. Upami Anjeun

nyimpen kontak kana akun husus, akun eta bakal jadi akun standar nu disimpen lamun engke

deui Anjeun nambahkeun kontak. Upami Anjeun tos nyimpen kontak kana akun husus sareng

hoyong digentos, Anjeun kudu ngadamel kontak anyar teras pilih akun nu beda jang

nyimpenna.

Upami Anjeun nambahkeun hiji tanda tambah jeung kodeu nagara saencan nomer telepon

kontak, Anjeun teu kudu ngedit nomer deui lamun Anjeun nelepon ti nagara sejen.

Ngedit kontak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terss ketok .

3

Edit inpo anu dimaksud.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

Rengse.

Sababaraha ladenan singkronisasi henteu ngidinan anjeun ngedit wincik kontak.

Pikeun ngahubungkeun hiji gambar sareng hiji kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak nu Anjeun hoyong edit, terus ketok .

3

Ketok

jeung pilih metodeu nu dipikahoyong kanggo nambahkeun gambar

kontak.

4

Sawaktos Anjeun tos nambahkeun gambar, ketok

Rengse.

Anjeun oge bisa nambahkeun gambar ka hiji kontak langsung tina aplikasi

Albeum.

Nyieun personalisasi rington kanggo kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terss ketok .

3

Ketok >

Setel rington.

4

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok jang milih payil musik nu disimpen di alat

Anjeun, terus ketok

Rengse.

5

Ketok

Rengse.

48

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Mupus kontak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras ketok .

2

Toel jeung tahan kontak nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Pikeun mupus sadaya kontak, ketok panah ka handap pikeun muka menu turun

handap, teras pilih

Cirian kabeh.

4

Ketok , teras ketok

Pupus.

Pikeun ngedit inpo kontak tentang diri Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok

Simkuring, teras ketok .

3

Tulis inpo nu anyar atawa jieun perobahan nu anjeun hoyongkeun.

4

Sawaktos Anjeun geus rengse, ketok

Rengse.

Nyieun kontak anyar ti talatah teks

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok >

Simpen.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Edit inpo kontak tur ketok

Rengse.