Sony Xperia E1 - Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“

Koristite aplikaciju „Filmovi“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste

sačuvali ili preuzeli na uređaj. Aplikacija „Filmovi“ vam pomaže i da pribavite postere,

sažetke radnje, informacije o žanru i detalje o režiseru za svaki film. Možete i da

reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu.

Neke video datoteke možda neće moći da se reprodukuju u aplikaciji „Filmovi“.

1

Prikaz opcija menija

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste potražili sve preuzete i sačuvane video zapise

3

Tapnite da biste reprodukovali sačuvane ili preuzete video datoteke

Reprodukcija video zapisa u aplikaciji Filmovi

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

Filmovi.

2

Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na

ekranu, prevucite nadesno levu ivicu ekrana da biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije „Filmovi“, zatim nađite i dodirnite video koji želite da reprodukujete.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, tapnite na ekran.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, tapnite na . Da biste nastavili reprodukovanje,

tapnite na .

5

Da biste premotali unazad, prevucite marker trake napretka nalevo. Da biste

premotali unapred, prevucite marker trake napretka nadesno.

Promena postavki u aplikaciji Filmovi

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Filmovi.

2

Tapnite na >

Podešavanja, a zatim promenite podešavanja po želji.

Promena podešavanja zvuka tokom reprodukcije video zapisa

1

Dok se video zapis reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja zvuka.

3

Označite polja za potvrdu za podešavanja zvuka koja želite aktivirati.

4

Kada završite, tapnite na

OK.

Deljenje video zapisa

1

Kada se video zapis reprodukuje tapnite na , a zatim tapnite na

Deli.

2

U otvorenom meniju, tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje

izabranog video zapisa, a zatim sledite potrebne korake da biste ga poslali.

85

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..