Sony Xperia E1 - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony D2004/D2005

Ovo uputstvo za upotrebu izdala je kompanija Sony Mobile Communications AB ili njena lokalna pridružena

kompanija, bez davanja ikakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications AB u bilo kom trenutku i bez

obaveštenja može izvršiti poboljšanja i promene ovog uputstva za upotrebu usled tipografskih grešaka, netačnosti

trenutnih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Te promene će, međutim, biti obuhvaćene u novim

izdanjima ovog uputstva za upotrebu.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Vaš mobilni uređaj ima mogućnost preuzimanja, skladištenja i prosleđivanja dodatnog sadržaja, npr. zvukova

zvona. Korišćenje tog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima nezavisnih proizvođača, uključujući, ali

ne i ograničeno na restrikcije koje nameću primenljivi zakoni o autorskom pravu. Vi, a ne Sony, ste u potpunosti

odgovorni za dodatni sadržaj koji preuzmete na svoj uređaj ili prosledite sa njega. Pre korišćenja dodatnog sadržaja,

proverite da li je planirana upotreba ispravno licencirana ili je na drugi način ovlašćena. Sony ne garantuje za

tačnost, integritet ili kvalitet dodatnog sadržaja ili drugog sadržaja nezavisnih proizvođača. Sony ni pod kojim

uslovima i ni na koji način neće biti odgovoran za vašu neispravnu upotrebu dodatnog sadržaja ili drugog sadržaja

nezavisnih proizvođača.
Ovo uputstvo za upotrebu možda navodi usluge ili aplikacije koje obezbeđuju nezavisni proizvođači. Korišćenje tih

programa ili usluga možda zahteva posebnu registraciju kod nezavisnog proizvođača i može biti podložno

dodatnim uslovima korišćenja. Za aplikacije kojima se pristupa na veb lokaciji nezavisnog proizvođača ili putem nje,

unapred pregledajte uslove korišćenja i primenljive smernice za privatnost te veb lokacije. Sony ne daje garanciju za

dostupnost ili performanse nijedne veb lokacije nezavisnog proizvođača ili ponuđenih usluga.
Sony je žig korporacije Sony. Android je žig preduzeća Google Inc. Svi drugi ovde pomenuti nazivi proizvoda i

kompanija su žigovi ili registrovani žigovi svojih vlasnika. Sva prava koja ovde nisu izričito data su zadržana. Više

informacija potražite na lokaciji

www.sonymobile.com.

Sve slike su navedene samo za potrebe ilustracije i možda precizno ne prikazuju stvarni uređaj.
Ovaj proizvod štite određena prava nad intelektualnom svojinom korporacije Microsoft. Korišćenje ili distribucija te

tehnologije van ovog proizvoda zabranjeni su bez licence od korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) za zaštitu svoje

intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju koji štiti

WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od korporacije Microsoft da

opozove mogućnost softvera da koristi WMDRM za reprodukciju ili kopiranje zaštićenog sadržaja. Opoziv ne utiče

na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste da Microsoft može da uključi listu

opoziva sa licencama. Vlasnici sadržaja mogu zahtevati da nadogradite WMDRM da biste pristupili njihovom

sadržaju. Ako odbijete da nadogradite, nećete moći da pristupite sadržaju kome je neophodna nadogradnja.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru licenci MPEG-4 vizuelnog i AVC patentnog portfolija za ličnu i nekomercijalnu

upotrebu klijenta radi (i) šifrovanja video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim standardom („MPEG-4 video“) ili AVC

standardom („AVC video“) i/ili (ii) dešifrovanja MPEG- 4 ili AVC video zapisa kojeg je šifrovao klijent uključen u ličnu ili

nekomercijalnu aktivnost i/ili koji je nabavljen od dobavljača video zapisa koji je licenciran od strane preduzeća

MPEG LA da obezbedi MPEG-4 i/ili AVC video. Nijedna licenca se ne dobija niti će biti implicirana za neku drugu

upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu i

licenciranje mogu se nabaviti od preduzeća MPEG LA, L.L.C. Posetite veb lokaciju http://www.mpegla.com.

Tehnologiju MPEG Layer-3 šifrovanja zvuka licenciralo je preduzeće Fraunhofer IIS and Thomson.
SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAMENU LIČNIH PODATAKA NITI

DATOTEKA USKLADIŠTENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA KONTAKTE,

MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KOJI POTEKNU OD AŽURIRANJA UREĐAJA NA NEKI OD METODA OPISANIH U

OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU, KAO I OD UPOTREBE INDIKACIJA I SAVETA NAVEDENIH U OKVIRU

PODODELJAKA „METODI ZA PRENOS KONTAKATA“ I „SKLADIŠTENJE PODATAKA“ U OVOM DOKUMENTU. NI

U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA SONY MOBILE ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA

VAMA ZA NEKA ILI SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I RAZLOGE ZA IZVRŠAVANJE RADNJE (BILO PO UGOVORU ILI

DELIKTU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NEĆE PREMAŠITI SUMU KOJU

STE PLATILI ZA UREĐAJ.

107

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..