Sony Xperia E1 - Korišćenje dodirnog ekrana

background image

Korišćenje dodirnog ekrana

Dodirivanje

Otvorite ili izaberite stavku.

Označite ili uklonite oznaku polja za potvrdu ili opcije.

Unesite tekst pomoću tastature na ekranu.

Dodirivanje i držanje

Premestite stavku.

Aktivirajte meni koji se odnosi na stavku

Aktivirajte režim izbora, na primer, da biste izabrali nekoliko stavki sa liste.

11

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Spajanje i razdvajanje

Uvećanje ili umanjenje na veb stranici, fotografiji ili mapi.

Prevlačenje

Pomerite se nagore ili nadole po listi.

Pomerite se nalevo ili nadesno, na primer, između okna početnog ekrana.

12

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Listanje

Brzo listajte, na primer, na listi ili na veb stranici. Pomeranje možete da zaustavite tako

što ćete dodirnuti ekran.