Sony Xperia E1 - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvarate sa početnog ekrana, sadrži aplikacije koje su unapred

instalirane na uređaju, kao i aplikacije koje ste preuzeli.

Pregledanje svih aplikacija na ekranu aplikacija

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Listajte nalevo ili nadesno na ekranu aplikacija.

Otvaranje aplikacije sa ekrana aplikacija

Listajte nalevo ili nadesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim dodirnite aplikaciju.

Otvaranje menija ekrana aplikacija

Kada je ekran aplikacije otvoren, prevucite levu ivicu ekrana nadesno.

Pomeranje aplikacije na ekranu aplikacija

1

Kada je meni ekrana aplikacija otvoren, prevucite levu ivicu ekrana aplikacija

nadesno.

2

Proverite da li je stavka

Sopstveni redosled izabrana u odeljku PRIKAZ

APLIKACIJA.

3

Dodirnite i držite aplikaciju dok se ne uveća i dok uređaj ne počne da vibrira, a

zatim je prevucite na novu lokaciju.

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Na ekranu aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije dok ekran ne počne da

vibrira, zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se početni ekran.

2

Prevucite ikonu na željeno mesto na početnom ekranu, a zatim sklonite prst.

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

1

Kada je meni ekrana aplikacija otvoren, prevucite levu ivicu ekrana aplikacija

nadesno.

2

Izaberite željenu opciju u okviru

PRIKAZ APLIKACIJA.

15

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Traženje aplikacije sa ekrana aplikacija

1

Kada je meni ekrana aplikacija otvoren, prevucite levu ivicu ekrana aplikacija

nadesno.

2

Dodirnite stavku

Pretraga aplikacija.

3

Unesite ime aplikacije koju želite da potražite.

Deinstaliranje aplikacije sa ekrana aplikacija

1

Kada je meni ekrana aplikacija otvoren, prevucite levu ivicu ekrana aplikacija

nadesno.

2

Dodirnite dugme

Deinstaliraj. Sve aplikacije koje mogu da se deinstaliraju

označene su oznakom .

3

Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim dodirnite stavku

Deinstaliraj.