Sony Xperia E1 - Organizacija poruka

background image

Organizacija poruka

Brisanje poruke

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da izbrišete.

3

Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obrišete, a zatim tapnite na

Izbriši poruku

>

Izbriši.

Brisanje razgovora

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku .

2

Tapnite na , a zatim na

Izbriši razgovore.

3

Označite polja za potvrdu za razgovore koje želite da izbrišete, a zatim tapnite na

>

Izbriši.

Obeležavanje poruke zvezdom

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji želite da otvorite.

3

U poruci koju želite da obeležite zvezdom, tapnite na .

4

Da biste uklonili zvezdu iz poruke tapnite na .

Pregled poruka sa zvezdom

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Poruke sa zvezdicom.

3

Sve poruke sa zvezdom se pojavljuju na listi.

Pretraživanje poruka

1

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Pretraži.

3

Unesite ključne reči za pretragu. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi.

55

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..