Sony Xperia E1 - Uključivanje uređaja po prvi put

background image

Uključivanje uređaja po prvi put

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvara se uputstvo za podešavanje kako bi vam

pomoglo da konfigurišete osnovna podešavanja, prijavite se na neke naloge i

personalizujete uređaj. Na primer, ako imate Sony Entertainment Network nalog, ovde se

možete prijaviti na njega i odmah dobiti podešavanja. Možete i da preuzmete postavke

za internet i Wi-Fi®.

Uputstvu za podešavanje možete pristupiti i kasnije iz menija „Podešavanja“.

Uključivanje uređaja

1

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok svetlo obaveštenja ne

trepne jednom.

2

Unesite PIN za SIM karticu kada se to od vas bude zahtevalo, a zatim tapnite na

stavku

.

3

Sačekajte malo da se uređaj pokrene.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok se ne otvori meni sa

opcijama.

2

U meniju sa opcijama tapnite na

Isključi.

3

Tapnite na

OK.

Isključivanje uređaja će možda potrajati.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..