Sony Xperia E1 - Sklop

background image

Sklop

Zaštitna plastika je zalepljena za ekran. Pre korišćenja dodirnog ekrana potrebno je

skinuti ovu zaštitu. U suprotnom, dodirni ekran možda neće ispravno funkcionisati.

Palčevima gurnite i uklonite poklopac sa gornje strane uređaja.

Uvucite mikro SIM karticu u ležište tako da joj zlatni kontakti budu okrenuti nadole.

Umetanje memorijske kartice

1

Uklonite zadnji poklopac i bateriju.

2

Umetnite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu tako da zlatni kontakti

budu okrenuti nadole.

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Gurnite gornji poklopac nadole. Kada se poklopac smesti u ležište začućete zvuk.