Sony Xperia E1 - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste od

dobavljača usluge dobili PIN2 kôd, možete koristiti i listu brojeva za fiksno biranje (FDN-

ovi) da biste ograničili odlazne pozive.

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Podešavanja poziva.

3

Tapnite na

Blokiranje poziva i izaberite opciju.

4

Unesite lozinku i tapnite na

Omogući.

Kada prvi put podesite blokiranje poziva, potrebno je da unesete lozinku da biste aktivirali ovu

funkciju. Ako kasnije želite da uredite podešavanja za blokiranje poziva morate da koristite istu

lozinku.

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Podešavanja poziva > Brojevi za fiksno

biranje.

3

Tapnite na

Aktiviranje fiksnog biranja ili Deaktiviranje fiksnog biranja.

4

Unesite PIN2 i tapnite na

OK.

Pristup listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Podešavanja poziva > Brojevi za fiksno

biranje > Brojevi za fiksno biranje.

Promena PIN2 koda SIM kartice

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Podešavanja poziva.

3

Dodirnite stavke

Brojevi za fiksno biranje > Promeni PIN2.

4

Unesite PIN2 stare SIM kartice i dodirnite stavku

U redu.

5

Unesite PIN2 nove SIM kartice i dodirnite stavku

U redu.

6

Potvrdite novi PIN2 i dodirnite stavku

U redu.

44

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..