Sony Xperia E1 - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, pozivaoci mogu ostaviti govorne

poruke kada vi ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne pošte obično je

sačuvan na SIM kartici. Ako nije, vaš operater mreže vam može dati broj i možete ga

uneti ručno.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje govorne pošte

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Podešavanja poziva > Govorna pošta

>

Podešavanja govorne pošte > Broj govorne pošte.

3

Unesite broj govorne pošte.

4

Tapnite na stavku

OK.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Dodirnite i zadržite

1

.