Sony Xperia E1 - Ponovno pokretanje i resetovanje uređaja

background image

Ponovno pokretanje i resetovanje uređaja

Uređaju možete nametnuti da se ponovo pokrene ili ugasi u situacijama kad prestane da

se odaziva ili neće da se ponovo pokrene normalno. Podešavanja ili lični podaci se ne

brišu.
Svoj uređaj možete resetovati na originalna fabrička podešavanja. Ova radnja je ponekad

neophodna ako uređaj prestane da funkcioniše ispravno, ali imajte na umu da prvo

morate da napravite rezervnu kopiju ovih podataka na memorijskoj kartici ili u drugoj

memoriji koja nije interna ako želite da zadržite važne podatke. Za dodatne informacije

pogledajte

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja na stranici 103 .

Ako se vaš uređaj ne uključuje ili ako želite da resetujete softver uređaja, možete da

koristite aplikaciju Xperia™ Companion da biste popravili uređaj. Za više informacija o

korišćenju softvera Xperia™ Companion pogledajte

Alatka na računaru.

Uređaj možda neće uspeti da se ponovo pokrene ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj sa punjačem i ponovo pokušajte da ga resetujete.

Prinudno ponovno pokretanje uređaja

1

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje .

2

U meniju koji se otvori tapnite na

Restart. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Prinudno isključivanje uređaja

1

Uklonite poklopac slota micro SIM kartice.

2

Pomoću vrha olovke ili sličnog objekta pritisnite i držite taster OFF dok se uređaj

ne isključi.

Nemojte koristiti previše oštre objekte koji mogu oštetiti taster OFF.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Da biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte ponovo pokretati uređaj dok je u toku

procedura resetovanja.

105

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Pre nego što počnete, proverite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka

sačuvanih u internoj memoriji uređaja na memorijskoj kartici ili u drugoj memoriji

koja nije interna.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Fabričko

resetovanje podataka.

4

Da biste obrisali informacije, kao što su slike i muzika, sa vašeg unutrašnjeg

skladišta, označite polje za potvrdu

Izbriši internu memoriju.

5

Tapnite na

Ponovo postavi telefon.

6

Ako je potrebno, nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili lozinku ili PIN za

otključavanje ekrana da biste nastavili.

7

Za potvrdu tapnite na

Obriši sve.

Vaš uređaj se ne vraća na prethodne verzije softvera Android™ nakon resetovanja na fabrička

podešavanja.

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili obrazac, možete da koristite funkciju za

popravku uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion da biste izbrisali bezbednosni sloj. Da biste

obavili ovu operaciju potrebno je da obezbedite detalje za prijavljivanje u vaš Google nalog.

Pokretanjem funkcije za popravku ponovo instalirate softver za uređaj i možete da izgubite

neke lične podatke u tom procesu.

Popravka softvera uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Companion

Pre obavljanja popravke softvera proverite da li znate svoje akreditive za Google™. U

zavisnosti od bezbednosnih podešavanja, možda ćete morati da ih unesete da biste pokrenuli

uređaj nakon popravke softvera.

1

Proverite da li je aplikacija Xperia™ Companion za Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) ili Xperia™ Companion

za Mac OS ( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac )
instalirana na PC odnosno Mac

®

računaru.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se ne pokrene automatski i

izaberite

Software repair na ekranu.

4

Pratite uputstva na ekranu da biste ponovo instalirali softver i dovršili popravku.