Sony Xperia E1 - Zvuk, zvuk zvona i jačina zvuka

background image

Zvuk, zvuk zvona i jačina zvuka

Jačinu zvuka zvona za dolazne pozive i obaveštenja možete prilagoditi kao i za

reprodukovanje muzike i video zapisa. Na primer, možete i da postavite uređaj u nečujni

režim tako da ne zvoni kada ste na sastanku.

Prilagođavanje jačine zvuka zvona pomoću tastera za jačinu zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Podešavanje jačine zvuka reprodukcije medija pomoću tastera za jačinu zvuka

Prilikom reprodukovanja muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite taster za jačinu

zvuka nagore ili nadole.

Postavljanje uređaja u režim vibracije

Pritisnite taster za jačinu zvuka dok se ne pojavi na statusnoj liniji.

Postavljanje uređaja u nečujni režim

1

Pritisnite taster za jačinu zvuka dok uređaj ne počne da vibrira i pojavi se na

statusnoj traci.

2

Pritisnite taster za jačinu zvuka ponovo. se pojavljuje na statusnoj traci.

Podešavanje režima vibracije i režima zvona na uređaju

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk.

3

Označite okvir za izbor

Vibriraj prilikom zvonjenja.

Podešavanje zvuka zvona

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk > Zvuk zvona na telefonu.

3

Izaberite zvuk zvona.

4

Tapnite na

Gotovo.

33

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor zvuka obaveštenja

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk > Zvuk obaveštenja.

3

Izaberite zvuk koji će se reprodukovati kada pristignu obaveštenja.

4

Tapnite na

Gotovo.

Omogućavanje tonova pri dodiru

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk.

3

Označite

Tonovi pri dodiru n. tastature i Zvuci pri dodiru polje za potvrdu.