Sony Xperia E1 - Usluga na mreži „Music Unlimited“

background image

Usluga na mreži „Music Unlimited“

Music Unlimited je usluga zasnovana na pretplati koja pruža pristup milionima pesama
preko mobilne mreže ili Wi-Fi

®

veze. Možete upravljati ličnom bibliotekom muzike i

uređivati je u oblaku sa različitih uređaja ili sinhronizovati svoje liste pesama i muziku
pomoću računara koji radi pod operativnim sistemom Windows

®

. Posetite lokaciju

www.sonyentertainmentnetwork.com za dodatne informacije.

Sony Entertainment Network sa aplikacijama „Video Unlimited“ i „Music Unlimited“ nisu

dostupni na svakom tržištu. Potrebna je odvojena pretplata. Primenjuju se dodatni uslovi i

odredbe.

Prvi koraci u usluzi Music Unlimited

1

Na početnom ekranu aplikacije „WALKMAN“ tapnite >

Podešavanja.

2

Prevucite klizač

Music Unlimited nadesno kako bi se funkcija Music Unlimited

uključila, zatim pratite uputstva na ekranu.

69

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..