Sony Xperia E1 - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Dok pišete možete da birate, isecate, kopirate i nalepite tekst. Alatkama za uređivanje

možete da pristupite tako što ćete dvaput dodirnuti uneti tekst. Alatke za uređivanje

zatim postaju dostupne preko trake aplikacija.

Traka aplikacija

1

Zatvorite traku aplikacija

2

Izaberite sav tekst

3

Isecite tekst

4

Kopirajte tekst

5

Nalepite tekst

se pojavljuje samo ako je tekst sačuvan u ostavi.

Izbor teksta

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst. Reč koju dodirnete postaje

istaknuta zagradama sa obe strane.

2

Prevucite kartice nalevo ili nadesno da biste izabrali još teksta.

39

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređivanje teksta u uspravnom prikazu

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst koji ste uneli tako da se pojavi traka

sa aplikacijama.

2

Izaberite tekst koji želite da uredite, a zatim koristite traku sa aplikacijama da biste

uneli željene promene.

Uređivanje teksta u horizontalnom položaju

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na njega.

2

Izaberite tekst na kojem želite da radite, a zatim tapnite na stavku

Uredi i izaberite

opciju.